English   14187 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Деца, младежи, семейства

Булинг

Презентация по темата
свали документа

Отивам в моя нов дом

Книжка, която помага на децата дa се подготвят за преместването в новия им дом
свали документа

Наръчник с текстове за работа с деца от специализирани институции и техните родители "Връзки, срещи, раздели"

Сборникът с текстове, посветени на работата с деца от специализирани институции и техните родители, се издава в подкрепа на операция „Да не изоставяме нито едно дете”, чиято основна цел е създаването на устойчив модел за деинституцинализация на децата с увреждания над 3-годишна възраст.
свали документа

Кризисните центрове за деца в България през 2013 г.

Настоящият доклад за състоянието на правата на децата, настанени в кризисните центрове в България, е втори тематичен доклад на Български хелзинкски комитет след публикувания през м. юни 2011 г. доклад, озаглавен „Кризисните центрове за деца в България – между социалната услуга и институцията”.
линк към страница

Списание "Личностно развитие" октомври, 2014

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели. Октомврийският брой е посветен на спорта за хората с увреждания.
свали документа

Преглед на практики и политики в областта на ранното детско развитие – Наръчник

Настоящият наръчник включва аргументация на важността на политиките и практиките за ранно детско развитие, преглед на законодателната рамка в България по темата, анализ на предоставените в рамките на проекта национални и международни практики в областта на ранното детско образование и грижа и ключови изводи.
свали документа

EU Kids Online – Findings, methods, recommendations? (на английски)

От старта на проекта през 2006 г. Европейската изследователска мрежа "Децата на ЕС онлайн" проведе редица проучвания върху рисковете и възможностите, пред които са изправени децата в интернет. Изводите и насоките на изследователите са обобщени в този финален доклад. Той събира резултатите и препоръките, свързани с онлайн безопасността на децата, на над 150 изследователи от 33 държави.
линк към страница

Децата на рецесията: Ефектът от икономическата криза върху детското благополучие в развитите страни

Докладътоценява 41 държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейския съюз – на принципа на това дали нивото на бедност при децата се е понижило или покачило спрямо 2008 година насам. Докладът също така проследява процентно колко от младите хора на възраст между 15 и 24 години нито учат, работят или преминават курсове по квалификация. Проучването включва и данни от глобална анкета на „Галъп“, където хората са запитвани как възприемат икономическия си статут и какви са надеждите им за бъдещето, откакто рецесията е започнала. Пълната английска версия на доклада можете да прочетете тук.
свали документа

Резюме на социологическото изследване "Нагласи, практики, бариери пред активното мъжко включване в грижите за деца" 2014

Социологическото изследване е част от национална кампания „Да бъдеш Баща“. Кампанията се фокусира върху ползите от активното участие на значимите мъже в живота на децата и семейството за осигуряване на пълноценно развитие на детето в семейна среда без насилие. Изследването цели да разкрие нагласите към ролите на „мъжа“ и „жената“ в семейството, положителните тенденции, както и бариерите пред по-активното включване на мъжете в грижата за децата. За първи път в България се провежда социологическо изследване върху въпроси, свързани с бащинството и разпределянето на семейните роли по отношение на грижата за децата, което изследване е национално представително за родителите.
свали документа

Метаморфозата ДМСГД - Проблем или потенциал. Кризата и възможностите в реформата, БХК, 2014 г.

Докладът на Българския хелзинкски комитет установява, че независимо от стартиралия през 2010 г. процес по деинституционализация, притокът към институциите продължава - заради дефицит на ранна интервенция и липса на превенция на изоставянето.
свали документа

Наръчник за родители на първокласници

Наръчникът е предназначен за родители на деца, тръгващи на училище. Може да се ползва и от начални учители и други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители. Наръчникът има за цел да подбуди диалог между семейството и училището, да стимулира добри взаимоотношения между родители и учители. Наръчникът разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си. Книжката е авторски продукт на Асоциация Родители.
свали документа

REFORM STEPS TOWARDS CHILD PROTECTION BULGARIA – ROMANIA A COMPARATIVE APPROACH

свали документа

Нагласи на младите хора към гражданската активност и НПО

свали документа

Aнализ на италианския опит в управлението на младежки центрове и практиките по включване на младежи в риск в техните дейности

Този анализ е изготвен в рамките на проект „Младежи без граници: добри практики в управлението на младежки центрове и работа с младежи в риск“, изпълняван от Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ в партньорство с базираната в град Флоренция италианска неправителствена организация „Европейска академия във Флоренция“. Анализът цели да рамкира както по-доброто изучаване на италианския опит в работата с младежи в риск, така и да артикулира примерни идеи за адаптирането, изпробването и прилагането на този опит в българската действителност. Анализът е изготвен на базата на предварително посещение, извършено от екип на Фондация С.Е.Г.А. във Флоренция, Италия, през месец юни 2013 година; на разговори и консултации с експерти от италианския партньор „Европейска академия във Флоренция“; на редица програмни и оперативни документи от италиански местни власти и неправителствени организации; на консултации с целевата група на проекта в България.
свали документа

Бюлетин на Национална мрежа за децата, брой 178

линк към страница

Сирийските деца: едно загубено поколение ?

Докладът на УНИЦЕФ обхваща кризата в Сирия между 2011 и 2013г. Трагичността на войната дава отражение върху целия народ и особено върху една по – уязвима част от него – децата. Докладът се фокусира върху усилията за намаляване на въздействието на кризата върху децата, по – специално в ключови области като храненето, ваксинацията, образованието и защита. Призивът е да се инвестира в бъдещето на това поколение, иначе то ще остане загубено между постоянните военни и политически сблъсъци. Материалът е на френски език.
свали документа

Положението на децата с увреждания

Децата с увреждания са изправени пред различни форми на изключване от обществото. Те срещат редица трудности освен в процеса на интегриране, така и при намирането на работа, а дори и във възможността да получат образование. Докладът на УНИЦЕФ от 2013г. разглежда именно тази дискриминация спрямо децата с увреждания и представя варианти и решения, чрез които да бъде предотвратено изключването им от обществото. Документът е на френски език
свали документа

Политики за сираците и децата в неравностойно положение

Автор на статията, издадена през юли 2013г. , е Роуз Смит. Документът има следните основни цели - да представи обобщена информация за ситуацията с изоставените деца и тези в неравностойно положение в световен мащаб, да идентифицира пропуските на политическо ниво, да предложи набор от препоръки и мерки. Политиката се финансира от Американската агенция за международно развитие. Материалът е на френски език.
свали документа

Насоки за алтернативна грижа за деца

На 20 ноември 2009 г., по случай 20-тата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, Генералната асамблея на Обединените нации официално приветства Насоките за алтернативна грижа за деца. Тази международна рамка има потенциал да популяризира правата на детето и да подобри живота на милиони деца, на техните семейства и общности по целия свят. С цел да насърчи разпространението и да подкрепи прилагането на Насоките за алтернативна грижа за деца, настоящата публикация, изготвена от „SOS детски селища” и „Международна социална служба” представя техния оригинален и официален текст и поставя въпроси за осмисляне на някои основни аспекти от съдържанието им.
свали документа

Двадесет мнения за прилагане на политиките за детето в България

През ноември се навършват 20 години от приемането на Конвенцията за защита правата на детето и в цял свят държавните и международните институции поставят проблемите на децата на преден план, като правят преглед на извършеното за децата в рамките на тези две десетилетия. Настоящият доклад представлява едно усилие на водещи експерти от 20 неправителствени организации да споделят своята гледна точка за влиянието на Конвенцията върху политиките за деца в България. Докладът се базира на конкретните препоръки на Комитета за защита правата на децата на ООН, като експертите изразяват своето независимо мнение за постиженията и нерешените въпроси, които стоят пред българската държава в контекста на правата на детето. Целта е да се изградят и да се укрепват партньорски отношения между неправителствения и държавния сектор, насочени към изработването и прилагането на ефективни политики за детето и семейството.
свали документа
1...34567