Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
18

Добри практики, успешни проекти

04 септември 2018
Регистрационен формуляр за участие в Осми Психодрама Фестивал - 2019 г.

Публикува се актуализирана към 4.9.2018 г. регистрационна форма за набирателна кампания свързана с провеждане на Осми Психодрама Фестивал.

свали документа
31 август 2018
Регистрационен формуляр за участие в Осми Психодрама Фестивал - 2019 г.

Публикува се регистрационна форма за предварителна набирателна кампания на средства за Фестивала.

свали документа
08 март 2016
АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: Активиране на училищните настоятелства за по-активно включване на родителите в живота на училището

Училищното настоятелство е една от формите, предоставени от Закона за предучилищното и училищното образование, за пряко включване и участие на родителите в дейността и живота на училището. Като институция, училищните настоятелства възникват в България към средата на XIX век, когато започват опитите за реформиране на Османската империя. През този период, те поемат редица функции по осигуряването на материалната издръжка на училищата, назначаването на учители, избора на учебни програми и други. Широкото присъствие в настоятелствата на обикновени българи – занаятчии, селяни, учители, спомага за демократизирането на българското образование и осигуряването на достъп до него на деца от всички социални прослойки. През този период, в условията на невиждан духовен подем, училищните настоятелства изпълняват и редица социални функции. Много често съвместно с еснафски организации, женски дружества и богати спомоществователи, те набират значителни средства за построяването на нови училища, църкви и осигуряване на стипендии за обучение в чужбина. Редица членове на училищните настоятелства са в редиците на поборниците за национално освобождение. В наши дни на училищните настоятелства са предоставени само съвещателни функции. Те не участват реално в управлението на училището, поради което се чувстват слабо обвързани с дейността му и протичащите в него процеси. По тази причина повечето от училищните настоятелства в България съществуват предимно проформа и не извършват почти никаква дейност, макар в тях да е съсредоточен капацитет, чрез който и родителите, и обществото като цяло могат да бъдат пряко ангажирани с провежданите в училището дейности и политики. За големия потенциал, който има сътрудничеството между училищното ръководство и родителите, свидетелства, както историята на училищните настоятелства в България, така и световният опит в сферата на образованието. Добре развитите образователни системи се стремят да включат максимално родителите в управлението и надзора над училищната дейност, осъзнавайки тяхната значимост като най-важният партньор във възпитанието и израстването на децата. В отговор на нуждата от по-активно включване на родителите в училищния живот, чрез по-активна работа на училищните настоятелства и насърчаване на включването им в процесите на вземане на решения и формулиране на училищни политики съвместно с училищното ръководство, Асоциация Образователно Лидерство (АОЛ) и фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" (ФОРУМ) инициираха проект "АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство". Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за проекта може да бъде намерена на Интернет страниците на двата партньора - www.forum-bg.org и www.aol.bg, а повече информация за текущите дейности и свързани с проекта теми може да бъде намерена на страницата на проекта във Фейсбук – Активно родителство.

свали документа
19 февруари 2016
Организационен профил на Фондация "П.У.Л.С."

Кратко описание на мисия, визия, цели и основни дейности на Фондация "П.У.Л.С.". Описание на услугите и програмите, както и реализирани проекти

свали документа
03 декември 2014
Списание "Личностно развитие" октомври, 2014

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели. Октомврийският брой е посветен на спорта за хората с увреждания.

свали документа
03 декември 2014
Списание "Личностно развитие" ноември, 2014

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели. Ноемврийският брой е посветен на спорта за хората с увреждания.

свали документа
27 ноември 2014
ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ 2015 - табличен вариант на програмата

Представя се Програмата на Фестивала, като събитията са разположени в таблица в съответствие с времето и мястото си.

свали документа
27 ноември 2014
ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ 2015 - Формуляр за участник

Формулярът дава възможност на желаещите да се заявят като участници в събития от Четвъртия Психодрама Фестивал - Пловдив 2015

свали документа
12 август 2014
ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ 2015 - Формуляр за водещ на уъркшоп

Във формуляра е включена информация за каузите на Фестивала, кратък етичен кодекс, регламент за водещ на уъркшоп и регистрационна форма за водещ.

свали документа
31 юли 2014
Гарантират ли социалните услуги в момента зачитането на правата на хората с увреждания?

Изводи от анализ на резултатите от апробиране на инструмент за самооценка и посещения на място в 23 социални услуги в страната по проект „Човешките права и качеството на живот на хората с увреждания“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. със средства, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

свали документа
09 юли 2014
МОСТОВЕ: ПАРТНЬОРСТВО В СТРАТЕГИИ И ДЕЙСТВИЕ

Практики за взаимодействие между граждански организации и публична администрация

свали документа
06 август 2013
Сп. "Личностно развитие", юли 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели

свали документа
03 август 2013
Сп. "Личностно развитие", април 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели

свали документа
03 август 2013
Сп. "Личностно развитие", май 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели

свали документа
30 януари 2013
Handbook on participatory local action planning to combat poverty and Roma exclusion

Prepared by Jennifer Tanaka. Published as a part of a "Transnational Partnership to Combat Poverty and Roma Exclusion".

свали документа
30 януари 2013
Equality for Roma in Europe. A roadmap for action

Dealing with the challenges towards ensuring equality for Roma in Europe. Prepared by Lanna Hollo. Published by the "Open society institute" 2006

свали документа
   1  2    »

Търсене на публикация