English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Етнически въпроси

Над 62% от българските граждани имат позитивно отношение към бежанците у нас

Социологическо проучване отчита нагласите на българското общество към бежанците. Позитивна промяна в отношението на българските граждани към бежанците отчита социологическо проучване на агенция BluePo!nt, проведено в периода 10-22 август 2022 г. сред 800 мъже и жени на възраст между 18 и 70 г. То е реализирано в изпълнение на съвместен проект на Българския Червен кръст в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето „Да опознаем другия", с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз с насоченост към граждани на трети страни, които пребивават законно в България или лица, търсещи и получили международна закрила.
линк към страница

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат .EPUB.

Автори: Диана Желязкова, Елена Тилова, Паулина Гегова, Петя Генова, Росинка Проданова, Цвета Ненова Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.
свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат .MOBI.

Автори: Диана Желязкова, Елена Тилова, Паулина Гегова, Петя Генова, Росинка Проданова, Цвета Ненова Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.
свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF.

Автори: Диана Желязкова, Елена Тилова, Паулина Гегова, Петя Генова, Росинка Проданова, Цвета Ненова Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.
свали документа

Доклад на Отворено общество – София: Ковид-19 в ромски квартали в България

Институт Отворено общество – София проведе теренно изследване (бел. ред. март - декември 2020) в 9 ромски квартала и едно село с преобладаващо ромско население за ефектите от разпространението на Ковид-19 и противоепидемичните мерки върху жителите на подобни места.
линк към страница

Бюлетин на Център "Амалипе" за месец февруари 2017 г.

свали документа

Доклад на ЕК за изпълнението на Рамката на Европейския съюз за Национални стратегии за интегриране на ромите

"В доклада, публикуван от Комисията, се прави оценка на постигнатия от 2011 г. досега напредък по рамката на ЕС и се посочват както положителните примери, така и областите, в които държавите членки трябва да положат повече усилия. Макар все още да има редица предизвикателства, подобренията са ясно видими — по-голям брой ромски деца посещават предучилищни занятия, въвеждат се все повече програми за наставничество за оказване на помощ на ромите при намиране на работа, както и програми за използване на медиатори с цел да се преодолеят различията между ромските и останалите общности що се отнася до жилищното настаняване и достъпа до здравеопазване. Благодарение на новите регламенти на ЕС относно използването на средствата на ЕС, през периода 2014 — 2020 г. държавите членки трябва да заделят 20 % от средствата от Европейския социален фонд за социално приобщаване".
линк към страница

Бюлетин на Център "Амалипе" за октомври 2016

свали документа

Докладът Второ проучване на Европейския съюз за малцинствата и дискриминацията: (EU-MIDIS II): роми — избрани изводи

свали документа

Доклад "Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България през 2016 година"

Речта на омразата е често срещано и трайно установено явление в българското обществено пространство. През 2016 г. разпространението на това явление се разширява в сравнение с 2013 и 2014 г., а готовността на обществото за съпротива срещу него намалява. Това сочат данните от национално представително изследване, проведено от Институт „Отворено общество“ – София в периода 22 април – 13 май 2016 г.
свали документа

Информационен бюлетин на Образователния екип на Център "Амалипе" за месец април

свали документа

Доклад "Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище"

Излезе от печат сборник с доклади от Втората национална научно - практическа конференция "Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище". Тя се проведе през юни 2014 година град Велико Търново. В нея участваха над сто учители от цялата страна, началници и експерти от Регионалните инспекторати по образованието, образователни експерти, представители на академичната общност. Конференцията бе организирана от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, Великотърновския университет и областна управа. Тя бе предшествана от 15 областни конференции за споделяне на успешни практики, като най-интересните доклади от областните конференции получиха право на участие в националния форум. Докладите в сборника са групирани в 5 раздела: - Теоретична и нормативна рамка на образователната интеграция; - Училищната програма за превенция на отпадането; - СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолкор”; - Индивидуални подходи за работа със застрашени от отпадане и дейности за активизиране на учениците; - Училище и родители: равноправни партньори в една обща кауза Публикуваните доклади на 80 автори представят безценен опит от тяхната ежедневна практика в десетки училища в цялата страна. Този опит е не само по привличането, задържането и ограмотяването на деца и ученици от различни етноси, но също така по постигането на високи образователни резултати, развитие на способностите на учениците и учителите и превръщането на училището в център на цялата местна общност. Той категорично показва, че общите усилия на педагози и активни родители неминуемо води до най-важния успех: качествено образование и по-добро бъдеще за всички деца.
линк към страница

УНИЦЕФ: Изследване на социални норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование

През последните 15 години се повишава образователното ниво на ромските момичета, включително сред сключилите детски брак. Намалява броят на детските бракове и ранни раждания като абсолютна стойност и като процент от всички бракове и раждания в страната. През 2001 г. 6181 момичета под 18-години са в съжителство, като 2283 от тях са под 16 години. За десет години броят на 18 годишните момичета в съжителство намалява с около 30% и през 2011 г. те са 4334. Намаляването при 16 годишните в съжителство е над 33% - те са 1505 през 2011 г. Броят на майките на възраст под 16 и под 18 години родили първо дете на- малява също през последните години, тенденция обяснима с намаляване на броя на детските бракове и съжителства. През 2013 г. 2705 момичета под 18 години са родили първо дете, 790 от които са под 16 години.1 Макар също да намалява, остава висок броят на непълнолетните момичетата, родили второ и трето дете. 54% от непълнолетните момичета, при които е настъпила женитба, са само с начално или по-ниско образование. Отбелязва се положителна тенденция на нарастване на завършилите основно образование. Сред момичетата в съжителство без брак под 16 години процентът на завършили основно образование през 2001 г. е 23,5%, а през 2011 г. нараства на 27,5%. Сред 18 годишните 42% имат основно образование през 2001 г., а през 2011 г. този процент е 45%. Детският брак е честа, но не единствена причина за отпадане от училище на ромските момичетата. Броят на отпадналите момичета е значително по-висок от броя на сключилите детски брак.
линк към страница

Анализ на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2015 г.

На 31 януари Център "Амалипе" изпрати в ГД "Правосъдие" на Европейската комисия своята оценка за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2015 г. Цялостната оценка подчертава, че изминалата 2015 г. отбеляза застой в политиката за ромска интеграция. Не бе налично политическо внимание от страна на институциите върху изпълнението на НСИР, въпреки усилията на Европейската комисия и про-ромското гражданско общество да насърчат политическата ангажираност на новото правителство в България и да се поднови политическият диалог относно интегрирането на ромите. Не бяха извършени и промени в неефективната институционална структура за изпълнение на политиките за ромска интеграция.
свали документа

Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна

Изследване на : Център за изследване на демокрацията. Целта на настоящия доклад е да се представят нови данни и обстоен поглед върху социално-икономическите последици от инвестирането на публични средства в ромските общности от гледна точка на човешкото развитие. Целта е да се установят ефектите на широкия спектър от публични инвестиции, направени от община Каварна в предимно ромския квартал Хаджи Димитър в продължение на 10 години между 2004 и 2014 година. Инвестициите обхващат сфери като жилищни условия и инфраструктура, здравеопазване, трудова заетост, доходи, бедност и социално изключване, правосъдие и престъпност, участие в политическия живот. Докладът прави преглед на редица показатели с оглед установяване на въздействието на тези инвестиции върху социалното и икономическото развитие на квартала и неговите жители. Отправя се поглед и отвъд квартала, за да се видят ефектите и за българското население в сравнителна перспектива. Представено е и допълнително сравнение с данните за страната, когато са налични.
линк към страница

Доклада "Гражданска оценка на изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2014 г."

Автори на доклада са Деян Колев, Теодора Крумова, Спаска Петрова и Милена Илиева. Докладът е изработен в рамките на проект "Участие на гражданското общество ромската общност в изпълнението на Националната ромска стратегия - гаранция за ефективност", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той оценява изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите през 2011-2013 г., в светлината на общите и специфични за страната препоръки, съдържащи се в документите на Европейската комисия.
свали документа

Индекс на ромското включване: Измерване на напредъка в Десетилетието на ромското включване, от Александра Бояджиева, изследовател в Секретариата на Декадата на ромското включване

Данните, събрани от Секретариата на Декадата на ромското включване показват, че през периода от десет години е постигнат скромен напредък в намаляване на разликата между ромите и мнозинството от населението. Източник: ФРМС
свали документа

Вдъхновяващи срещи от третия вид - 10 успешни истории на български НПО

Това издание е опит да допринесем за повишаване авторитета, капацитета и влиянието на третия сектор в България, както и на приноса му за устойчиво обществено развитие. С представянето на 10 вдъхновяващи примера на малки граждански организации и инициативи, които са постигнали впечатляващи успехи в полето в което работят, се надяваме да постигнем резултати в няколко посоки. Разчитаме вълнуващите успешни истории да инжектират доза вяра и оптимизъм в повече хора и те да се превърнат в (още по-) активни граждани било то като доброволци, членове или друг вид съмишленици на НПО и техните благородни каузи. Надяваме се, че чрез популяризиране на добрите практики да въодушевим повече граждани и компании да подкрепят финансово смислените граждански инициативи и организации, освобождавайки ги от капана на краткосрочното проектно финансиране. Вярваме, че успешните истории ще са полезни за други, предимно малки, НПО, които имат нужда от повече знания, опит и увереност, за да правят добри неща, които на пръв поглед може да им изглеждат невъзможни.
свали документа

Ръководство за местните власти във връзка с усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите

В рамките на инициативата EURoma (Европейска мрежа за социално приобщаване на ромите в рамките на структурните фондове www.euromanet.eu) е изготвено Ръководство за местните власти относно усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите.
свали документа

Доклад „Бъдещето на Сирия – кризата на децата бежанци“

ВКБООН Женева публикува доклад „Бъдещето на Сирия – кризата на децата бежанци“ за децата, бежанци от Сирия, които вече са повече от 1.1 милион. Ноември 2013
линк към страница