Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10

Законодателство за НПО - Анализи, изследвания, доклади, проучвания

29 август 2014
"Упражнение" по гражданско участие

Настоящият материал обхваща анализ на правната рамка и практиките за включване на НПО в институционални форми на гражданско участие. Той бе един добър повод да сверим часовниците си по отношение на развитието на определени форми на гражданско участие в България предвид обществено-политическата обстановка в последните две години. Изхождайки от навика в България постоянно да „ъпдейтваме" актове и правила, за да догонваме международни стандарти и добри примери, по отношение на гражданското участие смятаме, че това няма да е толкова ефективен подход (за съжаление). Причината? Причината е, че „отворено управление", прозрачност и публичност, стремеж да се обхванат нуждите на различни групи в обществото и търсенето на пресечната точка между интересите, постигането на консенсус и правенето на компромиси – всичко това са на първо място ценности и белези на общественото самосъзнание и едва след това се превръщат в нормативно записани стандарти. В крайна сметка заявката на държавата и претенцията на българските организации, че всичко това е възможно и постижимо следва, освен с промени в правната уредба, да бъде подплатено и със спазването на общоприети стандарти и установяването на съответстващи им добри практики. Анализът е създаден в рамките на проект „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.(www.ngogrants.bg).

свали документа
30 септември 2013
Международните фондации. Правни и данъчни аспекти

Научна статия, издадена през 2011г. на Маргерит Галоа - Боайе под ръководството на Университет Париж 2. Проучването на фондациите в международен план ни дава възможност да сравним правните и данъчни режими според различните правни системи. Статията започва с общ поглед върху състоянието и ролята на фондациите във Франция и тяхната правна рамка. Направен е и сравнителен преглед на фондациите в Европа, а съществено внимание е обърнато на техния статус по англо - саксонската правна система. Материалът е на френски език.

свали документа
24 март 2011
Оценка на механизма за разпределяне на средства от бюджета на Република България, предназначени за юридически лица с нестопанска цел ...

Оценката е извършена в периода юни-декември 2010 г. от екип на БЦНП въз основа на преглед на закони и други нормативни документи, информация, предоставена от институции по Закона за достъп до обществена информация, и интервюта с представители на различни институции. Оценката е изготвена с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество – София

свали документа
22 октомври 2010
Оценка на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието

Публикацията представя основните изводи и препоръки от оценката за дейността на Централния регистър за периода от създаването му през 2001 г. до юли 2010 г., изготвени от експерти на Български център за нестопанско право

свали документа

Търсене на публикация