English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Законодателство за НПО

Оценка на дейността на централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Минстерството на правосъдието

С приемането на ЗЮЛНЦ през 2001 г. за първи път се въведе разграничението на организациите с нестопанска цел на такива в обществена и на такива в частна полза. Същността на разделението е свързано от една страна с определяне на об- щественополезни цели, за постигането на които следва да работят организациите в обществена полза (чл. 38 от ЗЮЛНЦ), а от друга с идеята, че държавата следва да насърчава дейността основно на организациите в обществена полза чрез пред- виждане на преференции за тях. В замяна на различните мерки за подкрепа и стимули (чл. 4 от закона) организациите трябва да бъдат по-прозрачни и да спазват изиск- вания за по-строга отчетност към държавата.
свали документа

Международните фондации. Правни и данъчни аспекти

Научна статия, издадена през 2011г. на Маргерит Галоа - Боайе под ръководството на Университет Париж 2. Проучването на фондациите в международен план ни дава възможност да сравним правните и данъчни режими според различните правни системи. Статията започва с общ поглед върху състоянието и ролята на фондациите във Франция и тяхната правна рамка. Направен е и сравнителен преглед на фондациите в Европа, а съществено внимание е обърнато на техния статус по англо - саксонската правна система. Материалът е на френски език.
свали документа

Фондациите според холандското право

Статията е написана през януари 2013г. от Арман Ерогел, лектор в университета "Шарл де Гол" в Лил. Проблематиката обхваща юридическия статус, учредяване, функциониране и прекратяване на фондациите. Представени са и практически проблеми. Холандската фондация е средство, което позволява гъвкава намеса във всички области на социалния и икономически живот. Материалът е на френски език.
свали документа

Практически наръчник на фондацията

Наръчникът е издаден от Генералния секретариат към Министерството на вътрешните работи на Швейцария. Разгледани са учредяването, мониторинга, първоначалния капитал, вписването в търговския регистър и др. Материалът е на френски език.
свали документа

Оценка на механизма за разпределяне на средства от бюджета на Република България, предназначени за юридически лица с нестопанска цел ...

Оценката е извършена в периода юни-декември 2010 г. от екип на БЦНП въз основа на преглед на закони и други нормативни документи, информация, предоставена от институции по Закона за достъп до обществена информация, и интервюта с представители на различни институции. Оценката е изготвена с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество – София
свали документа

NGO-секторът: Регистърът в министерството на правосъдието не работи ефективно

Централният регистър на фондациите и сдруженията в обществена полза към Министерството на правосъдието не поддържа актуална информация, не контролира ефективно и не спазва законовите срокове за вписване, показва изследване на Българския център за нестопанско право (БЦНП). То беше представено във вторник на кръгла маса пред представители на неправителствения сектор. Министерството на правосъдието не изпрати участник, само една от служителките на регистъра присъства безмълвно на дискусията.
линк към страница

Оценка на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието

Публикацията представя основните изводи и препоръки от оценката за дейността на Централния регистър за периода от създаването му през 2001 г. до юли 2010 г., изготвени от експерти на Български център за нестопанско право
линк към страница

Дневник: 98% от държавната субсидия за неправителствения сектор се дава без конкурси

98% от държавната субсидия за неправителствения сектор за тази година е дадена без конкурси.
линк към страница

Много "Здраве за всички"

Материал на Светлана Георгиева за разпределението на средства от държавния бюджет за НПО, публикуван във в-к "Дневник".
линк към страница