English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Застъпничество и лобиране

Брой 7(127) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ

В броя четете: анализ на Гергана Жулева, който поставя въпроса за наблюдението, координацията и контрола в областта на достъпа до информация; Цветелина Йорданова за проблема с тайните в държавата; резултати от обществената дискусия за необходими изменения в ЗДОИ с НПО и граждани; Фани Давидова коментира как се случва достъпа до информация по специален ред; Кирил Терзийски прави преглед на развитието по съдебните дела за достъп до информация; Стефан Ангелов коментира решението на Съда на ЕС по делото Съвет на ЕС срещу Sophie in ’t Veld; новини от света.
линк към страница

Информационен бюлетин на ПДИ - брой 4(124)

Теми на броя: Рейтинг на активната прозрачност: Онлайн публикуването – основен елемент на правото на достъп до информация (Необходими законодателни промени); Анализи: Одит на активната прозрачност; От съдебната зала - Новини; Форуми: Информационни дни за достъпа до информация в страната; Новини
линк към страница

Неправителственият сектор и (не)устойчивото развитие /Вяра Ганчева/

Когато става дума за реализация на концепцията за устойчиво развитие в една страна, в един регион, в едно селище не може да се пренебрегва влиянието на неправителствените организации, които са сравнително нови актьори, но вече признати за неотменна част от постигането на устойчивото развитие на обществото. Те осигуряват обучение и експертиза; участват в определянето на дневния ред на обществото, включително чрез предлагане алтернативи на развитието; предоставят социални услуги на рискови групи; подпомагат решаването на значими за хората икономически и екологични проблеми и лобират пред местни и държавни институции; съдействат за откритост и прозрачност на управлението...Дали обаче самият неправителствен сектор е толкова устойчив, колкото са очакванията на неговите лидери и на гражданите?
свали документа

How Civil Society Influences Policy :A Comparative Analysis of the CIVICUS Civil Society Index in Post-Communist Europe

This working paper presents an analysis of the policy-relevant findings of the CIVICUS Civil Society Index in a group of countries in Central and Eastern Europe and Eurasia: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Georgia, Macedonia, Poland, Romania, Slovenia and Ukraine. Since the heyday of civil society mobilisation in the late 1980s and early 1990s, most of these countries have seen a decline of citizen participation in civil society activities, in spite of steady economic growth and epochal events, such as the accession of many of these countries to the European Union (EU). The analysis of the main problems affecting civil society in these countries provides information on how to make civil society organisations (CSOs) sustainable in the long run and strengthen their contribution to policy-making.
свали документа

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО БЕЗ ГРАЖДАНИТЕ ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО (2003 – 2005)

Индексът на гражданското общество е изследователски проект, който има за цел да оцени състоянието на гражданското общество в различни страни по света. Реализира се едновременно в 60 страни, като работата по него се координира от СИВИКУС. Крайните цели на проекта са: утвърждаване на устойчивостта на гражданското общество и насърчаване и укрепване на приноса му за осъществяване на положителни обществени промени. Индексът на гражданското общество използва 72 показателя, които са групирани в 25 подизмерения. Те на свой ред са обобщени в четири главни измерения на гражданското общество – структура, външна среда, ценности, въздействие. В България информация за показателите на гражданското общество беше събрана в резултат на задълбочени първични и вторични проучвания, а именно: представително социологическо проучване, консултации с регионални партньори (представители на ГО) и преглед на медиите.
свали документа

Как гласът ни да бъде чут в ЕС: Наръчник за НПО

Наръчник, издаден от Европейската комисия през 2006г., който разяснява структурата на Европейския съюз и съветва неправителствения сектор как може да установи връзки с европейските институции и по какви въпроси. Съдържа списък с полезни институции и центрове, както и медии.
линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация - Брой 3 (111), 2013

Теми на броя: Прозрачността и гражданското участие остават като проблем - годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България; Необходими ли са законови изменения, за да имаме по-добър достъп до обществена информация?; опитът за приемане по непрозрачен начин на промени с неприемливо съдържание в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности; обществена информация, личен живот и обществен интерес; как природозащитници спряха незаконна сеч чрез ЗДОИ и др.
линк към страница

A world bank study: Roma in an expanding Europe (Breaking the poverty cycle)

This volume brings together analysis done by teams of researchers in different countries and it aims to bring up the Roma exclusion problem as well as emphasize the importance and suggests different ways of integrating them. A World Bank Study. Written by Dena Ringold, Mitchell A. Orenstein and Erika Wilkens, 2003.
свали документа

DECADEWATCH: Roma Activists Assess the Progress of the Decade of Roma Inclusion

DecadeWatch is an assessment of government action on implementing the commitments expressed under the Decade of Roma Inclusion 2005–2015. It is a constructive contribution by Roma activists towards making the Decade a success. Published by DecadeWatch 2007.
свали документа

At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe

Report that concentrates on the vulnerable groups in Southeast Europe and the importance of integrating them. Published by UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States, Bratislava, 2006.
свали документа

Причини за отпадането на децата от училище в България

Анализ на резултатите от проведено социологическо изследване. Публикувано от издателство Изток-Запад, София, 2006г.
свали документа

Конвенция за правата на детето

Адаптиран текст за деца от книгата "Моите права са мои отговорности", с автор Соня Таушанова. Издадено от фондация " Култура, изкуство, деца"
свали документа

Establishing and Running an Advocacy NGO

Establishing and Running an Advocacy NGO A Hand Book by Richard Holloway Pact Inc. The Aga Khan Development Network (AKDN) е група от агенции за развитие с дейности в областите на опазване на околната среда, развитие на селските райони, образование, архитектура, здравеопазване и много други.
линк към страница

Граждански организации: Българите не знаят правата си по екологичните проблеми

Българските граждани масово не са осведомени за права като достъп до информация и участие при вземане на решения по екологични въпроси, а данните за ядрената енергетика са манипулирани. Такова мнение изразиха вчера енергийни експерти и представители на Института за зелена политика, австрийския институт за изследване на риска, Фондация за околна среда и земеделие и Национално движение "Екогласност" по време на кръгла маса, посветена на Орхуската конвенция. Международният документ регулира достъпа на обществеността до информация, участие при вземане на решения и правосъдие по въпроси, свързани със околната среда и здравето.
линк към страница