Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Защита на човешки права

09 октомври 2019
Добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите България

Докладът представя примери за добри практики - решения на съдебни и други органи по дела за дискриминация срещу роми, както и практически подходи, насочени към премахване на системната дискриминация срещу ромите. Неговата цел е да носочи усилията на националните и европейските институции към разрешаване на тези проблеми, като покже работещи подходи и модели за преодоляване на съществуващите пречки пред интеграцията на ромите в сферата на образованието, заетостта, жилищата и здравеопазването. Издава Български хелзинкски комитет.

свали документа
09 октомври 2019
Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация

Текстът представлява анализ на 14-годишната практика по Закона за защита от дискриминация на всички съдилища, разглеждащи дела по него, както и на Комисията за защита от дискриминация от влизането в сила на закона през 2004 г. до края на 2017 г. Проучването е фокусирано върху дела, касаещи дискриминация въз основа на два от защитените по този закон признаци - етническа принадлежност и раса. То ще е от полза както за практикуващи юристи, така и за преподаватели, студенти и всеки друг, който иска да научи повече за антидискриминационното право и дискриминация спрямо ромите. Издава Български хелзинкски комитет.

свали документа
09 октомври 2019
Наръчник по антидискриминационно право

Наръчникът се занимава с правните аспекти на темата за дискриминацията. Той цели да подобри познанието на обществото относно различните форми на дискриминация и механизмите за правна защита срещу тях. Изложението е насочени преди всичко към непрофесионалисти, но съдържа и обособени ачасти, предназначени за практикуващи юристи. Издава Български хелзинкски комитет.

свали документа
16 януари 2018
Децата бежанци и мигранти - пътна карта за закрила на непридружени деца

Големият брой непридружени деца, които пристигат в Европа през последните години, създава огромен натиск за европейските държави въпреки стабилните стандарти. Много от тези деца са преживели насилие, сексуална експлоатация, изнасилване, трафик, насилствен брак и/или силен емоционален или психологически натиск не само по време на пътуването си, но и в Европа. Случаите на задържане на деца нарастват, мащабната институционална грижа се използва прекомерно и възможностите за събиране на семействата са ограничени. Често се предприемат мерки, без да са взети предвид висшите интереси на детето и въздействието им върху неговото благосъстояние. Децата мигранти и бежанци са много далеч от това да бъдат третирани по същия начин - като децата граждани на съответните държави, което води до още повече заклеймяване и маргинализиране. Европа може да превърне тази трудна ситуация във възможност за справяне с разпокъсания и често причиняващ вреда подход към нуждите на децата, който ще има тежки дългосрочни последици както за тях, така и за европейските общества като цяло. Алтернативната възможност за Европа е да създаде по-силни системи, които ще защитават децата по-добре и ще дадат добър пример за останалите държави. Какво трябва да се направи? Съвместен път за развитие - пътна карта действай и закриляй Въз основа на поредица от мащабни консултации с работещи в областта специалисти (психолози, социални работници, учители, попечители), правителства, специалисти от Европейскиясъюз (ЕС) и непридружени деца в Европа, Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), УНИЦЕФ и Международният комитет за спасяване (IRC) изготвиха пътна карта, обхващаща редица ключови препоръки.

свали документа
20 април 2017
Правата на човека в България през 2016 г.

Настоящият доклад е изготвен в резултат на мониторингова дейност на БХК по проекти, изпълнявани с подкрепата на Институт „Отворено общество“, Будапеща, Фондация „Оук$, Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Върховния комисариат за бежанците на ООН.

свали документа
08 януари 2016
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВОТО ЗА КСЕНОФОБСКИ НАГЛАСИ И ЕЗИК НА ОМРАЗАТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКЛАД Проучването е част от проекта „Преход с изкуство и познание“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от фондация „Мисия Спасение“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България. ВЪВЕДЕНИЕ Предвиденото по проекта „Преход с изкуство и познание“ изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата включва два етапа. Настоящият заключителен доклад обхваща втората половина от изпълнението на проекта (май 2015 – декември 2015 г.) и има за цел да установи дали реализираните дейности са повлияли върху негативните обществени нагласи и езика на омразата. Първоначалното изследване категорично показа, че медиите, макар да избягват крайните ксенофобски квалификации и да се придържат по-скоро към неутралния изказ, често се превръщат в провокатор на език на омразата. Очерта се също негативна картина на преобладаващи читателски коментари, сеещи ненавист или призоваващи към насилие и саморазправа. Трябва да отбележим, че вторият етап от проучването обхваща период, в който бежанската вълна към България се засили. По данни на Държавната агенция за бежанците към МС, ако през януари 2015 г. регистрираните молби за закрила са били 1070, то през юни те скачат на 1628, а най-големият пик е през октомври (3545, т.е. три пъти повече, отколкото в началото на годината).(1) Това естествено се превърна във водеща тема за медиите, които ежедневно я експлоатираха. От своя страна това повиши страховете и негативните нагласи в българското общество към търсещите закрила. В силен катализатор на тези процеси се превърнаха и терористичните атаки в Париж от 13 ноември. Според проучване на Алфа Рисърч мнозинството от българите (52%) са на мнение, че опасността за България е същата, както за Франция и останалите европейски страни. (2) МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО За да се направи сравнение с резултатите от първото онлайн проучване, отново бяха измерени и анализирани количествени показатели като брой негативни и положителни новини, както и брой негативни и положителни коментари, публикувани в различни онлайн медии и социални мрежи. Извършен е и семантичен анализ на текстовете, който да установи доколко е използван в тях езикът на омразата. АНАЛИЗ НА НОВИНИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ В МРЕЖАТА Когато една тема постоянно присъства в медийния дневен ред и е винаги на първа страница, тя неизбежно започва да се превръща във важна и за обществото. Бежанската криза, задържането на нелегални имигранти, каналджийството и трафикът на хора, въвеждането на квоти за прием на бежанци в страните от ЕС са темите, които постоянно циркулираха в медийното пространство през разглеждания период и неизбежно приковаваха общественото внимание. Терористичните атаки в Париж, които дни наред бяха тема номер едно за всички медии, оказаха също много силно влияние върху обществените нагласи и повишиха страховете. В проучването са обхванати и анализирани 65 новини и статии, публикувани в 40 различни медийни сайта. (Виж Приложение 1) Данните показват, че отново имат превес т.нар. неутрални публикации (53), докато носещите позитивно послание са едва 10, негативните са само две. (Фиг.1) В настоящото проучване, за разлика от първото, новините с изявен положителен или отрицателен заряд са по-малко, макар числеността на анализираните публикации да е по-голяма. (В проучвания период ноември 2014-април 2015 г. от общо 55 новини, 13 бяха позитивни и 6 негативни).

свали документа
09 ноември 2015
"ДУМАТА СТРЕЛА НЕ Е, ПЪК В СЪРЦЕТО СЕ ЗАБИВА” ИЛИ ЗА ТЪНКАТА ГРАНИЦА МЕЖДУ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА

Проучването е част от проекта „Преход с изкуство и познание“, финансиран в рамките на Програмата за покрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от фондация „Мисия Спасение“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

свали документа
09 ноември 2015
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВОТО ЗА КСЕНОФОБСКИ НАГЛАСИ И ЕЗИК НА ОМРАЗАТА

Предвиденото по проекта „Преход с изкуство и познание“ изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата включва два етапа с цел да се направи сравнителен анализ и да се установи настъпила ли е качествена промяна в резултат на заложените дейности. Настоящият начален доклад обхваща първата половина от проекта (ноември 2014 г. – април 2015 г.). Основна цел на проекта е бежанците, търсещи закрила в България, в частност деца и младежи, да постигнат лична идентификация чрез изкуство, както и успешно да се интегрират в българското общество чрез образование и професионално обучение. Специфична цел е да подпомогне разпространението на механизми за взаимопомощ и солидарност чрез мултикултурен диалог, обучения и групи за взаимопомощ в общността на маргинализираната група. Очакванията са ксенофобията и езикът на омразата да бъдат повлияни в резултат на активното въвличане на гражданското общество в проекта. ЕЗИК НА ОМРАЗАТА – ЕТИМОЛОГИЯ НА ПОНЯТИЕТО Езикът на омразата, според определението на Съвета на Европа , обхваща всички изразни форми, които разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават расова омраза, ксенофобия, антисемитизъм или други форми на омраза въз основа на нетолерантност, включително: нетърпимост, изразена като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинствата, мигрантите и хората с имигрантски произход. В речниците ксенофобията (от гр. ????? – ‘непознат, чужденец’ и ????? – ‘боязън, страх’) е определяна като негативна нагласа, ирационален страх и ненавист, враждебност към непознати, чужди неща, обикновено хора. Различни социологически изследвания на общественото мнение показват, че в последните години тези негативни явления намират все по-широка почва у нас. Роми, турци и хомосексуалисти са основните жертви, подложени под обстрела на езика на омразата. Започването на войната в Сирия (2011г.) и засилващата се бежанска вълна у нас от 2013 г. повишиха негативизма и ксенофобията на българите и към имигрантите. Според проучване на фондация „Отворено общество“ от 2013 г. основните източници на послания на омраза и нетърпимост към различните обществени групи са медиите, семейството и приятелите. (1) МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО За целите на изследването са измерени и анализирани количествени показатели като брой негативни и положителни новини, както и брой негативни и положителни коментари, публикувани в различни онлайн медии и социални мрежи. Направен е също така семантичен анализ на текстовете, за да се установи използван ли е в тях езикът на омразата.

свали документа
06 август 2015
Бюлетин на Български хелзински комитет за месец август 2015

През юли БХК представи най-мащабното си изследване за полицейското насилие в България, проведено в 29 места за лишаване от свобода, където са анкетирани 1 691 затворници. Също така БХК изпрати отворено писмо до президента във връзка с дефицитите в приетия на 29 юли 2015 г. от парламента Закон за Националната служба за охрана. Продължи етническото напрежение в община Гърмен, където беше планирано разрушаването на още две къщи. На 10 юли 2015 г. българското правителство получи писмо от Европейския съд по правата на човека в Страсбург с въпроси относно мерките за осигуряване на алтернативно настаняване на засегнатите. Още от юли и правозащитни събития през август вижте в бюлетина.

свали документа
14 юли 2015
Добри практики от други държави за участие на НПО в подпомагането на избрани уязвими групи при взаимоотношенията им с институциите

Изследването е на Миряна Илчева от Център за изследване на демокрацията. Уязвимите групи, обект на изследване на инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата" – лишени от свобода, жертви на трафик, пострадали от домашно насилие, както и лица, търсещи закрила, и други уязвими групи чужденци – са във фокуса на работата на държавни органи и неправителствени организации, както в страните – членки на Европейския съюз и държавите донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), така и в множество държави извън европейския континент. Настоящият доклад си поставя за цел да обхване разнообразната картина на взаимоотношенията между власти и гражданско общество в защита на уязвимите групи в широк времеви и географски обхват, тъй като срещаните в България проблеми са намерили решение в различни периоди от развитието на политиките и практиките в различните държави. Крайната задача на анализа е да съдейства за подобряване на условията за българските НПО, предоставящи юридическа и административна помощ на избраните уязвими групи, чрез трансфер и подходяща адаптация на съществуващи добри практики.

свали документа
26 март 2015
Правата на човека в България през 2014г.

Акценти в доклада на Български хелзинкски комитет за 2014 г. са следните теми: реформа в съдебната власт, слово на омразата, положението в местата за лишаване от свобода и насилието срещу деца в институциите.

свали документа
09 февруари 2015
Пропускайки същетвеното. Липса на адекватно разследване на престъпления от омраза в България

Амнести Интернешънъл е глобално движение с повече от 3 милиона поддръжници, членове и активисти в над 150 държави и територии, които се борят срещу тежки нарушения на човешките права. Нашата цел е всеки човек да се ползва с всички права, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека и други международни стандарти за човешки права. Ние сме независими от всяко правителство, политическа идеология, икономически интереси или религия и сме финансирани главно от членовете ни и обществени дарения.

свали документа
17 октомври 2014
Наръчник за хора, търсещи закрила в България

Наръчникът е предназначен е за ползване основно от чужденци, търсещи закрила. На достъпен и разбираем език наръчникът дава информация за процедурата по регистрация на молба за убежище и международна закрила в България и по нейното разглеждане и решаване. Автор на наръчника е адв. Илиана Савова, директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти при Български хелзинкски комитет (БХК). Изработен е по поръчка на Представителството в България на Върховния комисариат за бежанците към Организацията на Обединените Нации (ВКБООН).

свали документа
14 юли 2014
„Сирийските бежанци в Европа – какво Европа може да направи за осигуряване на закрила и солидарност“

В своя нов доклад ВКБООН призовава държавите да гарантират достъпа до територията си, включително справедливи и ефективни процедури за предоставяне на закрила, да осигурят подходящи условия за настаняване на търсещите убежище и да търсят активно други програми, които могат да осигурят закрила и сигурност за бежанците, бягащи от конфликта в Сирия.

свали документа
21 март 2014
"Тенденции в убежището", доклад на ВКБООН за 2013

ВКБООН следи принудителното разселване в световен мащаб и издава редица доклади всяка година, показващи тенденциите в целия свят. Трите основни компоненти на глобалното принудителното разселване са вътрешното разселване, броя на бежанците и броя на хората, търсещи закрила (общо възлизащи на 45,2 милиона души, според данните от началото на 2013 г.). В доклада „Тенденции в областта на закрилата 2013“ се отбелязва рязко покачване на броя на подадените молбите за закрила в 44 от индустриализираните страни през 2013 г., в следствие главно от кризата в Сирия.

свали документа
27 септември 2013
Оцеляване след войната: животът на сирийските бежанци и имигриралите в Ливан

Второ проучване на "Лекари без граници" от 2012 се провежда в рамките на 8 месеца. Докладът е насочен най-вече към работата на "Лекари без граници" със сирийските бежанци, на които екипът предоставя безплатна медицинска помощ. Според получените данни условията на живот и здравния статус на бежанците се влошават все повече. Кризата в Сирия подтиква все повече от своите граждани да напуснат страната си, за да открият по - добро и безопасно място за живот. Материалът е на френски език.

свали документа
26 ноември 2012
Конвенция на ООН за правата на детето

Конвенция на ООН за правата на детето. Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г. В сила от 3.07.1991 г. Източник: http://www.unicef.org/

свали документа
   1  2    »

Търсене на публикация