Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
24

Защита на човешки права

01 март 2012
Специалните домове за временно настаняване на чужденци - quo vadis?

Доклади на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, осъдителни решения на Европейския съд за правата на човека, мониторингови доклади на НПО, обществен натиск, но липса на политическа воля за промяна, години наред. Търсещи закрила, непридружени деца, нелегални имигранти, хора, заплаха за националната сигурност според ДАНС, всички настанени в един „дом“.

свали документа
14 февруари 2012
АГЕНЦИЯТА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ УКРЕПИ КАПАЦИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ПОМОЩ НА ЖЕРТВИТЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ЦЯЛА ЕВРОПА

Агенцията на Европейския съюз за основните права публикува доклад за приложението на европейската директива за расово равенство - Директива 2000/43, в който са отбелязани позитивните моменти, както и изводи за необходимост от обсъждането на възможности за повишаване на финансовите ресурси на организации, работещи в подкрепа и консултиращи жертви на дискриминация. В него още веднъж е подчертана нуждата от събирането и анализирането на адекватни данни отделно по признаците етнически произход или раса, за да послужат те като база и отправни точки за разработването на политики за превенция или за насърчаване на равенството. Европейската Директива за расово равенство (Директива 2000/43 ) е ключовата част от законодателството на обединена Европа за борба са дискриминацията на основата на етнически произход и раса и за ефикасно прилагане на принципа за равно третиране. Директивата е приета през 2000г., а докладът е фокусиран върху приложението й и предизвикателствата повече от 11 години след това. Правото на равенство и забраната за дискриминация са закрепени и в чл.21 от Хартата на основните права на ЕС, която от влизането в сила на Лисабонския договор получи юридическата сила на първично право като учредителните договори на ЕС. Агенцията за основните права Основните заключения в доклада на Агенцията за основните парва относно Директивата за расовото равенство са : ? Тя доведе до въвеждането на нова и по-ефективна правна рамка за борба с дискриминацията, основана на раса или етнически произход и за насърчаване на равенството. Отбелязани са ред позитивни примери за прилагането й.Но има и ред предизвикателства, които пречат на пълното постигане на целите й. ? Директивата и защитата, която тя предоставя, не са толкова широко популярни сред хората от етническите или расови малцинства в Европа, както и сред социалните партньори.Това на практика възпрепятства хората да потърсят своите права и намалява честота и вероятността за получаване на обезщетения или налагането на санкции за расова или етническа дискриминация.Заради това институциите,органите за равенство, неправителствените организации , синдикатите и организациите на работодателите трябва да продължат усилията си за повишаване на информираността относно механизмите и правилата за защита от дискриминация.За постигането на по- голяма ефективност целевите групи на дейностите за повишаване на информираността трябва да включват както потенциалните жертви, така и работодатели, доставчици на услуги и всички други лица и субекти, които са потенциално в състояние да извършат нарушение на принципа на равенство. ? Достъпът до съдебни, квази-съдебни или административни процедури, както и медиацията са съществена част от ефективното прилагане на забраната за извършване на дискриминация. Ефективността на такива процедури може да се окаже подкопана, когато жертвите на дискриминация са разколебани или не са склонни да ги ползват. Ред фактори се явяват възпиращи за възползването от процедурите за подаване на оплаквания за дискриминация, като правната помощ на жертви на дискриминация; разходите за дела; страхът от негативни последици;схващането, че подаването на оплакване няма да промени нещата; толерирането или липсата на критична чувствителност към прояви на дискриминация; опасенията, че случаят на чувстващия се за пострадал няма да бъде признат за забранена от закона дискриминация. ? Необходимо е да се обърне внимание и да се обсъди евентуалното разширяване на правомощията на органите за равенство с компетенции за провеждане на квази –съдебни процедури. Също така е нужно либерализирането на правилата, за да могат неправителствени организации и други граждански организации да подпомагат жертвите на дискриминация, както и да се увеличи финансирането на подобни организации. Те трябва да имат възможност да започват процедурите от свое име и без да има конкретна и персонално индивидуализирана жертва на дискриминация. ? Адекватност на санкциите и обезщетенията за дискриминация – степента, в която процедурите за защита от дискриминация постигат своята цел, зависи от способността на решаващите органи да наложат или отсъдят адекватни санкции или обезщетения. ? Превантивни и насърчителни мерки - в доклада се споменава, че може да се отбележат превантивни или насърчителни мерки на случаен или проектен принцип, но те трябва да са систематични, особено в някои сфери - заетостта, жилищното настаняване и образованието. Дебело се подчертава, че без събирането и анализирането на адекватни данни отделно по признаците етнически произход или раса, е трудно да се разработват политики за превенция на дискриминацията или за насърчаване на равенството. Това е нужно за идентифицирането на проблемните области, както и за измерването на успеха и ефективността на подобни политики. Пълният текст на доклада е достъпен на интернет страницата на Агенцията за основните права http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-RED-synthesis-report_EN.pdf

свали документа
10 януари 2012
REFUGEE CHILDREN: integration of the most vulnerable

Transform the luck of the few into the right of all. Katarina Tomasevski, special rapporteur on the right to education of the UN commission on human rights (1998 – 20040, founder of the Right to Education Project

свали документа
25 септември 2011
Капка Панайотова: Има малцина смелчаци и авантюристи сред хората с увреждания, които се осмеляват да се движат в изключително ...

Капка Панайотова, изпълнителен директор на Центъра за независим живот, в интервю за Агенция „Фокус”.

свали документа
13 октомври 2010
Поход на свободата - София 2010

Има хора примирени и такива, които знаят, че „каквото човек сам си направи, никой друг не може да му стори”. Ако си от вторите, поглеждай редовно на www.cil.bg, за да разбереш кога ще шестваме през центъра на София и ще искаме от политиците да ни гарантират достъп до лична помощ – такава лична помощ, която ще ни позволи да контролираме живота си, да имаме асистенти по наш си собствен избор, да бъдем техни мениджъри и активни зрели хора. Походът ще се състои на 21 октомври 2010 година в София и ще премине от сградата на Министерски съвет, където ще се съберем в 11.00 часа, до къщата, където „Съединението прави силата”. Подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и на институт „Отворено общество” ни позволява да покрием раздходите за транспорт, ако успеете да окомплектовате всички места в автомобила си, ако ангажирате микробус за повече хора или ако идвате с обществен транспорт. За хората, които идват от градове на разстояние над 300 км от София и не могат да се върнат обратно за един ден или нямат къде да нощуват, можем да осигурим и настаняване за една нощ в хотел – възможностите ни са ограничени. За целта молим всеки, който желае да участва в събитието, да ни изпрати нишан по електронната поща на Центъра за независим живот – cil@cil.bg Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. – със следните данни: име и фамилия, място на тръгване, изисквания за транспорт. ВАЖНО!!! Всеки, който иска да му бъдат поети разходите да заяви участието си не по-късно от 13-ти октомври. Нужна ни е информация за броя хора, който искат да спят в София и сумата, необходима за транспорт до София.

свали документа
05 май 2010
Цената на насилието изчисли НПО

360 428 лева са инвестирани за закрила на 372 жертви на насилие от институциите в Плевен, изчисли екипът на Кризисния център “Отворена врата”.

свали документа
04 февруари 2010
Европейски принципи и подходи към уврежданията

Фондация "Център за независим живот", 2005.

свали документа
«    1  2   

Търсене на публикация