English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Защита на човешки права

"ДУМАТА СТРЕЛА НЕ Е, ПЪК В СЪРЦЕТО СЕ ЗАБИВА” ИЛИ ЗА ТЪНКАТА ГРАНИЦА МЕЖДУ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА

Проучването е част от проекта „Преход с изкуство и познание“, финансиран в рамките на Програмата за покрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от фондация „Мисия Спасение“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.
линк към страница

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВОТО ЗА КСЕНОФОБСКИ НАГЛАСИ И ЕЗИК НА ОМРАЗАТА

Предвиденото по проекта „Преход с изкуство и познание“ изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата включва два етапа с цел да се направи сравнителен анализ и да се установи настъпила ли е качествена промяна в резултат на заложените дейности. Настоящият начален доклад обхваща първата половина от проекта (ноември 2014 г. – април 2015 г.). Основна цел на проекта е бежанците, търсещи закрила в България, в частност деца и младежи, да постигнат лична идентификация чрез изкуство, както и успешно да се интегрират в българското общество чрез образование и професионално обучение. Специфична цел е да подпомогне разпространението на механизми за взаимопомощ и солидарност чрез мултикултурен диалог, обучения и групи за взаимопомощ в общността на маргинализираната група. Очакванията са ксенофобията и езикът на омразата да бъдат повлияни в резултат на активното въвличане на гражданското общество в проекта. ЕЗИК НА ОМРАЗАТА – ЕТИМОЛОГИЯ НА ПОНЯТИЕТО Езикът на омразата, според определението на Съвета на Европа , обхваща всички изразни форми, които разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават расова омраза, ксенофобия, антисемитизъм или други форми на омраза въз основа на нетолерантност, включително: нетърпимост, изразена като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинствата, мигрантите и хората с имигрантски произход. В речниците ксенофобията (от гр. ????? – ‘непознат, чужденец’ и ????? – ‘боязън, страх’) е определяна като негативна нагласа, ирационален страх и ненавист, враждебност към непознати, чужди неща, обикновено хора. Различни социологически изследвания на общественото мнение показват, че в последните години тези негативни явления намират все по-широка почва у нас. Роми, турци и хомосексуалисти са основните жертви, подложени под обстрела на езика на омразата. Започването на войната в Сирия (2011г.) и засилващата се бежанска вълна у нас от 2013 г. повишиха негативизма и ксенофобията на българите и към имигрантите. Според проучване на фондация „Отворено общество“ от 2013 г. основните източници на послания на омраза и нетърпимост към различните обществени групи са медиите, семейството и приятелите. (1) МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО За целите на изследването са измерени и анализирани количествени показатели като брой негативни и положителни новини, както и брой негативни и положителни коментари, публикувани в различни онлайн медии и социални мрежи. Направен е също така семантичен анализ на текстовете, за да се установи използван ли е в тях езикът на омразата.
свали документа

Бюлетин на Български хелзински комитет за месец август 2015

През юли БХК представи най-мащабното си изследване за полицейското насилие в България, проведено в 29 места за лишаване от свобода, където са анкетирани 1 691 затворници. Също така БХК изпрати отворено писмо до президента във връзка с дефицитите в приетия на 29 юли 2015 г. от парламента Закон за Националната служба за охрана. Продължи етническото напрежение в община Гърмен, където беше планирано разрушаването на още две къщи. На 10 юли 2015 г. българското правителство получи писмо от Европейския съд по правата на човека в Страсбург с въпроси относно мерките за осигуряване на алтернативно настаняване на засегнатите. Още от юли и правозащитни събития през август вижте в бюлетина.
линк към страница

Добри практики от други държави за участие на НПО в подпомагането на избрани уязвими групи при взаимоотношенията им с институциите

Изследването е на Миряна Илчева от Център за изследване на демокрацията. Уязвимите групи, обект на изследване на инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата" – лишени от свобода, жертви на трафик, пострадали от домашно насилие, както и лица, търсещи закрила, и други уязвими групи чужденци – са във фокуса на работата на държавни органи и неправителствени организации, както в страните – членки на Европейския съюз и държавите донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), така и в множество държави извън европейския континент. Настоящият доклад си поставя за цел да обхване разнообразната картина на взаимоотношенията между власти и гражданско общество в защита на уязвимите групи в широк времеви и географски обхват, тъй като срещаните в България проблеми са намерили решение в различни периоди от развитието на политиките и практиките в различните държави. Крайната задача на анализа е да съдейства за подобряване на условията за българските НПО, предоставящи юридическа и административна помощ на избраните уязвими групи, чрез трансфер и подходяща адаптация на съществуващи добри практики.
свали документа

Правата на човека в България през 2014г.

Акценти в доклада на Български хелзинкски комитет за 2014 г. са следните теми: реформа в съдебната власт, слово на омразата, положението в местата за лишаване от свобода и насилието срещу деца в институциите.
свали документа

Пропускайки същетвеното. Липса на адекватно разследване на престъпления от омраза в България

Амнести Интернешънъл е глобално движение с повече от 3 милиона поддръжници, членове и активисти в над 150 държави и територии, които се борят срещу тежки нарушения на човешките права. Нашата цел е всеки човек да се ползва с всички права, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека и други международни стандарти за човешки права. Ние сме независими от всяко правителство, политическа идеология, икономически интереси или религия и сме финансирани главно от членовете ни и обществени дарения.
свали документа

Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

свали документа

Наръчник за хора, търсещи закрила в България

Наръчникът е предназначен е за ползване основно от чужденци, търсещи закрила. На достъпен и разбираем език наръчникът дава информация за процедурата по регистрация на молба за убежище и международна закрила в България и по нейното разглеждане и решаване. Автор на наръчника е адв. Илиана Савова, директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти при Български хелзинкски комитет (БХК). Изработен е по поръчка на Представителството в България на Върховния комисариат за бежанците към Организацията на Обединените Нации (ВКБООН).
линк към страница

„Сирийските бежанци в Европа – какво Европа може да направи за осигуряване на закрила и солидарност“

В своя нов доклад ВКБООН призовава държавите да гарантират достъпа до територията си, включително справедливи и ефективни процедури за предоставяне на закрила, да осигурят подходящи условия за настаняване на търсещите убежище и да търсят активно други програми, които могат да осигурят закрила и сигурност за бежанците, бягащи от конфликта в Сирия.
линк към страница

"Тенденции в убежището", доклад на ВКБООН за 2013

ВКБООН следи принудителното разселване в световен мащаб и издава редица доклади всяка година, показващи тенденциите в целия свят. Трите основни компоненти на глобалното принудителното разселване са вътрешното разселване, броя на бежанците и броя на хората, търсещи закрила (общо възлизащи на 45,2 милиона души, според данните от началото на 2013 г.). В доклада „Тенденции в областта на закрилата 2013“ се отбелязва рязко покачване на броя на подадените молбите за закрила в 44 от индустриализираните страни през 2013 г., в следствие главно от кризата в Сирия.
свали документа

Оцеляване след войната: животът на сирийските бежанци и имигриралите в Ливан

Второ проучване на "Лекари без граници" от 2012 се провежда в рамките на 8 месеца. Докладът е насочен най-вече към работата на "Лекари без граници" със сирийските бежанци, на които екипът предоставя безплатна медицинска помощ. Според получените данни условията на живот и здравния статус на бежанците се влошават все повече. Кризата в Сирия подтиква все повече от своите граждани да напуснат страната си, за да открият по - добро и безопасно място за живот. Материалът е на френски език.
свали документа

Конвенция на ООН за правата на детето

Конвенция на ООН за правата на детето. Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г. В сила от 3.07.1991 г. Източник: http://www.unicef.org/
линк към страница

Създаване на нови хоризонти: Споделяне на опита на фондация "Сийдър"

линк към страница

Годишен отчет Жар 2011

свали документа

PROTECT - ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ВИСОКОРИСКОВИ ЖЕРТВИ НА ПОЛОВО ОБУСЛОВЕНО НАСИЛИЕ

свали документа

Годишен отчет Жар 2010

свали документа

Специалните домове за временно настаняване на чужденци - quo vadis?

Доклади на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, осъдителни решения на Европейския съд за правата на човека, мониторингови доклади на НПО, обществен натиск, но липса на политическа воля за промяна, години наред. Търсещи закрила, непридружени деца, нелегални имигранти, хора, заплаха за националната сигурност според ДАНС, всички настанени в един „дом“.
линк към страница

АГЕНЦИЯТА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ УКРЕПИ КАПАЦИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ПОМОЩ НА ЖЕРТВИТЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ЦЯЛА ЕВРОПА

Агенцията на Европейския съюз за основните права публикува доклад за приложението на европейската директива за расово равенство - Директива 2000/43, в който са отбелязани позитивните моменти, както и изводи за необходимост от обсъждането на възможности за повишаване на финансовите ресурси на организации, работещи в подкрепа и консултиращи жертви на дискриминация. В него още веднъж е подчертана нуждата от събирането и анализирането на адекватни данни отделно по признаците етнически произход или раса, за да послужат те като база и отправни точки за разработването на политики за превенция или за насърчаване на равенството. Европейската Директива за расово равенство (Директива 2000/43 ) е ключовата част от законодателството на обединена Европа за борба са дискриминацията на основата на етнически произход и раса и за ефикасно прилагане на принципа за равно третиране. Директивата е приета през 2000г., а докладът е фокусиран върху приложението й и предизвикателствата повече от 11 години след това. Правото на равенство и забраната за дискриминация са закрепени и в чл.21 от Хартата на основните права на ЕС, която от влизането в сила на Лисабонския договор получи юридическата сила на първично право като учредителните договори на ЕС. Агенцията за основните права Основните заключения в доклада на Агенцията за основните парва относно Директивата за расовото равенство са : ? Тя доведе до въвеждането на нова и по-ефективна правна рамка за борба с дискриминацията, основана на раса или етнически произход и за насърчаване на равенството. Отбелязани са ред позитивни примери за прилагането й.Но има и ред предизвикателства, които пречат на пълното постигане на целите й. ? Директивата и защитата, която тя предоставя, не са толкова широко популярни сред хората от етническите или расови малцинства в Европа, както и сред социалните партньори.Това на практика възпрепятства хората да потърсят своите права и намалява честота и вероятността за получаване на обезщетения или налагането на санкции за расова или етническа дискриминация.Заради това институциите,органите за равенство, неправителствените организации , синдикатите и организациите на работодателите трябва да продължат усилията си за повишаване на информираността относно механизмите и правилата за защита от дискриминация.За постигането на по- голяма ефективност целевите групи на дейностите за повишаване на информираността трябва да включват както потенциалните жертви, така и работодатели, доставчици на услуги и всички други лица и субекти, които са потенциално в състояние да извършат нарушение на принципа на равенство. ? Достъпът до съдебни, квази-съдебни или административни процедури, както и медиацията са съществена част от ефективното прилагане на забраната за извършване на дискриминация. Ефективността на такива процедури може да се окаже подкопана, когато жертвите на дискриминация са разколебани или не са склонни да ги ползват. Ред фактори се явяват възпиращи за възползването от процедурите за подаване на оплаквания за дискриминация, като правната помощ на жертви на дискриминация; разходите за дела; страхът от негативни последици;схващането, че подаването на оплакване няма да промени нещата; толерирането или липсата на критична чувствителност към прояви на дискриминация; опасенията, че случаят на чувстващия се за пострадал няма да бъде признат за забранена от закона дискриминация. ? Необходимо е да се обърне внимание и да се обсъди евентуалното разширяване на правомощията на органите за равенство с компетенции за провеждане на квази –съдебни процедури. Също така е нужно либерализирането на правилата, за да могат неправителствени организации и други граждански организации да подпомагат жертвите на дискриминация, както и да се увеличи финансирането на подобни организации. Те трябва да имат възможност да започват процедурите от свое име и без да има конкретна и персонално индивидуализирана жертва на дискриминация. ? Адекватност на санкциите и обезщетенията за дискриминация – степента, в която процедурите за защита от дискриминация постигат своята цел, зависи от способността на решаващите органи да наложат или отсъдят адекватни санкции или обезщетения. ? Превантивни и насърчителни мерки - в доклада се споменава, че може да се отбележат превантивни или насърчителни мерки на случаен или проектен принцип, но те трябва да са систематични, особено в някои сфери - заетостта, жилищното настаняване и образованието. Дебело се подчертава, че без събирането и анализирането на адекватни данни отделно по признаците етнически произход или раса, е трудно да се разработват политики за превенция на дискриминацията или за насърчаване на равенството. Това е нужно за идентифицирането на проблемните области, както и за измерването на успеха и ефективността на подобни политики. Пълният текст на доклада е достъпен на интернет страницата на Агенцията за основните права http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-RED-synthesis-report_EN.pdf
линк към страница

REFUGEE CHILDREN: integration of the most vulnerable

Transform the luck of the few into the right of all. Katarina Tomasevski, special rapporteur on the right to education of the UN commission on human rights (1998 – 20040, founder of the Right to Education Project
линк към страница

Капка Панайотова: Има малцина смелчаци и авантюристи сред хората с увреждания, които се осмеляват да се движат в изключително ...

Капка Панайотова, изпълнителен директор на Центъра за независим живот, в интервю за Агенция „Фокус”.
линк към страница