English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Образование

VI-ти ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - формуляр за водещи

...
свали документа

Анализ на правомощията, които имат настоятелствата в България и най-добрите европейски и световни практики по отношение на включването на родителите и обществеността в планиране и провеждане на училищни политики

свали документа

АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: Активиране на училищните настоятелства за по-активно включване на родителите в живота на училището

Училищното настоятелство е една от формите, предоставени от Закона за предучилищното и училищното образование, за пряко включване и участие на родителите в дейността и живота на училището. Като институция, училищните настоятелства възникват в България към средата на XIX век, когато започват опитите за реформиране на Османската империя. През този период, те поемат редица функции по осигуряването на материалната издръжка на училищата, назначаването на учители, избора на учебни програми и други. Широкото присъствие в настоятелствата на обикновени българи – занаятчии, селяни, учители, спомага за демократизирането на българското образование и осигуряването на достъп до него на деца от всички социални прослойки. През този период, в условията на невиждан духовен подем, училищните настоятелства изпълняват и редица социални функции. Много често съвместно с еснафски организации, женски дружества и богати спомоществователи, те набират значителни средства за построяването на нови училища, църкви и осигуряване на стипендии за обучение в чужбина. Редица членове на училищните настоятелства са в редиците на поборниците за национално освобождение. В наши дни на училищните настоятелства са предоставени само съвещателни функции. Те не участват реално в управлението на училището, поради което се чувстват слабо обвързани с дейността му и протичащите в него процеси. По тази причина повечето от училищните настоятелства в България съществуват предимно проформа и не извършват почти никаква дейност, макар в тях да е съсредоточен капацитет, чрез който и родителите, и обществото като цяло могат да бъдат пряко ангажирани с провежданите в училището дейности и политики. За големия потенциал, който има сътрудничеството между училищното ръководство и родителите, свидетелства, както историята на училищните настоятелства в България, така и световният опит в сферата на образованието. Добре развитите образователни системи се стремят да включат максимално родителите в управлението и надзора над училищната дейност, осъзнавайки тяхната значимост като най-важният партньор във възпитанието и израстването на децата. В отговор на нуждата от по-активно включване на родителите в училищния живот, чрез по-активна работа на училищните настоятелства и насърчаване на включването им в процесите на вземане на решения и формулиране на училищни политики съвместно с училищното ръководство, Асоциация Образователно Лидерство (АОЛ) и фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" (ФОРУМ) инициираха проект "АКТИВНО РОДИТЕЛСТВО: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство". Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за проекта може да бъде намерена на Интернет страниците на двата партньора - www.forum-bg.org и www.aol.bg, а повече информация за текущите дейности и свързани с проекта теми може да бъде намерена на страницата на проекта във Фейсбук – Активно родителство.
линк към страница

Център за приобщаващо образование - Бюлетин на Priobshti.se - 9 - 16 февруари 2016 г.

За най-малките ученици. Защо са правилата?
линк към страница

Център за приобщаващо образование - Бюлетин на Priobshti.se - 3 - 9 февруари 2016 г.

Как училището може да бъде по-интересно за децата? - проф. Дъглас Чийни
линк към страница

Проучване на степента на удовлетвореност на участниците в семинарите „Предприемачество“ и „Трудовият пазар в България и Европа“

Проучването е част от проекта „Преход с изкуство и познание", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от фондация „Мисия Спасение“ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България. Резултатите и изводите от проучването можете да видите в прикачения файл!
свали документа

Ръководство за програмата "Еразъм+"

Настоящото програмно ръководство е създадено за всички, които желаят да получат подробна информация за програмата "Еразъм+"
свали документа

Център за приобщаващо образование - Годишен отчет за 2014 год.

свали документа

Наръчник ще улесни и подобри работата по проект „Училището като център в общността"

Национална мрежа за децата създаде специален наръчник, който ще улесни и подобри работата по проект „Училището като център в общността". Наръчникът съдържа преводни статии, насоки за работа с училищния екип, родителите, учениците и външните партньори и различни примери за успешни практики от международната мрежа за общностни училища. Той може да бъде полезен инструмент за работа за училищните екипи не само в рамките на проекта, но и във всеки случай, в който училището би искало да разшири своята дейност към общността и да привлече повече партньори и съмишленици, за да подобри работата си и средата на живот на своите ученици и техните семейства.
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ / ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Файлът съдържа допълнителна информация за събитията и водещите, актуализирана към 4.2.2015 г.
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ / ПРОГРАМА

Файлът съдържа информация за мястото и времето за провеждане на събитията от Фестивала, актуализирана към 4.2.2015 г.
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ / РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

Файлът съдържа формуляр и информация за цените за участие във Фестивала, актуализирана към 28.1.2015 г.
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ / ПРОГРАМА

Файлът съдържа информация за мястото и времето за провеждане на събитията от Фестивала, актуализирана към 28.1.2015 г.
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ / ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Файлът съдържа допълнителна информация за събитията и водещите, актуализирана към 28.1.2015 г.
свали документа

Изследване на четивната грамотност на учениците в VІ клас. Анализ на резултатите

Анализът е изготвен по поръчка на ЦКОКУО и с финансовата подкрепа на Фондация „Заедно в час”
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ / ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Файлът съдържа допълнителна информация за събитията и водещите.
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ / ПРОГРАМА

Файлът съдържа информация за мястото и времето за провеждане на събитията от Фестивала.
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - ПЛОВДИВ / РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

Файлът съдържа и информация за цените за участие във Фестивала.
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ 2015 - табличен вариант на програмата

Представя се Програмата на Фестивала, като събитията са разположени в таблица в съответствие с времето и мястото си.
свали документа

ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ 2015 - Формуляр за участник

Формулярът дава възможност на желаещите да се заявят като участници в събития от Четвъртия Психодрама Фестивал - Пловдив 2015
свали документа