English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 125 (0,0488 секунди)
 

Съвет за развитие на гражданското общество

Брошурата представя основните етапи, по които ще се сформира Съветът за развитие на гражданското общество.

Свали документа

Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

С правилника се уреждат структурата и организацията на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, както и правилника и правилата за избор на Съвета. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Съветът организира и осъществява дейността си въз основа на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Свали документа

Практически наръчник и инструментариум за по-добро регулиране

В наръчника са представени анализи на добри международни практики и подходи за по-добро регулиране. Те могат да подобрят процеса на изготвянето на нови или подобряването на действащите политики и законодателство.

Линк към страница

Наръчник за гражданско участие

Наръчникът е предназначен за ориентация и подпомагане на гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. В него са включени принципи, насоки, инструменти и механизми за участие в процеса на вземане на решения. Наличното знание и практика в областта, както и нови и експериментални форми на участие са представени в лесен за възприемане вид.

Свали документа

Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

Анализът дава отправна точка за разработване на Националната програма за развитие: България 2030. В него са представени проблемни области и пропуски в политиките за развитие, които следва да бъдат адресирани със съответните мерки в стратегическия документ.

Линк към страница

Кратък обзор на общински програми за финансиране на местни проекти през 2019 г.

Обзорът представя накратко 25 програми за финансиране на местни проекти в 15 общини в нашата страна със срокове и линкове. Чрез посочените линкове обзорът предоставя възможност за запознаване с общинската нормативната уредба за организиране на тези програми, дава представа за добрите практики от тяхното реализиране.

Свали документа

Информационна кампания на НАП „Заплата в плик"

Кампанията е насочена към проблема с осигуряване на работещите върху по-малка сума от реално получаваната.

Линк към страница

Работна програма за 2019 г. на програма „Европа за гражданите“ 2014 – 2020 г.

Програма „Европа за гражданите“ за периода 2019 – 2020 г. е важен инструмент, чиято цел е европейските граждани да получат по-активна роля в определянето на бъдещето на ЕС.

Линк към страница

Media Influence Matrix: Bulgaria. Technology, public sphere and journalism

Елементи на влияние върху медиите: България. Технологии, публична сфера и журналистика

Докладът разглежда влиянието на няколко фактора върху медиите в България - промени в публичните политики и регулации, източници на финансиране и влиянието им върху медийното съдържание и въздействието на технологични компании върху журналистиката.

Линк към страница

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда

Докладът разглежда основните фактори за замърсяване на околната среда, промени в климата, финансиране и управление на програмите за опазване на околната среда и подобряване на екологичното съзнание и култура.

Линк към страница

Ръководство „Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики“

Ръководството съдържа практически за прилагането на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. Целта му е да се подобри взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местна власт, като се подобрят знанията и уменията на участниците в обществените консултации.

Свали документа
12345...7