Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
15

Публични политики

13 декември 2016
Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки на Център за изследване на демокрацията, 2016

Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете. Настоящата публикация разглежда международно признати подходи, методики и на соки за противодействие на корупционни практики и злоупотреби при процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Наръчникът е изготвен за подпомагане работата на представители на държавните институции, съдебната система и практици в сферата на обществените поръчки. Той е основан на идеи, дискутирани по време на поредица от практически семинари и работни срещи между румънски и български експерти, провели се в Румъния в периода декември 2014 – юли 2016 г. Публикацията е част от инициативата „Законодателство, икономика, конкуренция и администра- ция – развиване на мултидисциплинарен подход в борбата с престъпността в сферата на обществените поръчки (LEAD)”.

свали документа
28 юли 2015
Брой 7 на месечния бюлетин с новини и коментари от заседанията на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет

Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Брой 7 на бюлетина е достъпен на: http://www.forum-bg.org/files/custom/Newsletter_Issue%207.pdf (в pdf формат) и на: http://www.forum-bg.org/?cid=29 (в html формат). В Брой 7 ще намерите: - Два чуждоземни ландшафтни пътеписа, една среща с местната паркова Княз Борисова действителност и отворен край с елементи на оптимизъм - Защо фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” подкрепи отправените към СОС предложения относно Неефективните процедури на Столична община за диалог и взаимодействие с гражданското общество? - Информация за проведени заседания на постоянните комисии по УТАЖП и ООСЗГ на СОС през месец юли 2015 г. - Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата можете да споделяте на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС. Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация „ФОРУМ” - http://www.forum-bg.org/?cid=13&NewsId=59 Цялата отговорност за съдържанието на материалите в бюлетина се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

свали документа
12 януари 2015
АНТИКОРУПЦИОННО РЪКОВОДСТВО за нуждите на Общинска администрация – София

Настоящото ръководство е разработено като сборник на антикорупционни практики, определения, препоръки и описания на отделни случаи. Те са обединени около типични „горещи точки” в работата на местните власти в град София, определени въз основа на интервюта, проучване на общественото мнение и анализ на медиите, проведени в рамките на проекта. Целта му е да повиши осведомеността на общинската администрация относно процедурите за превенция на това опасно явление, което е актуално за управлението на столицата по няколко причини: - В годините на прехода общината като значим собственик извърши мащабна приватизация; - През 2007 г. България стана член на Европейския съюз и бе изправена пред нови стандарти по отношение на доброто управление; - Това е най-големият град в страната, с най-развитата и разнообразна регионална икономика и с най-голям общински бюджет. - Разгледаните теми включват: - Защита на интегритета: процедури и структури (добри практики от Холандия); - Конфликт на интереси: определяне и избягване на взаимното свързване между постове, функции и произтичащи от тях интереси ; - Обществени поръчки:рискове, контрол на рисковете и прозрачност; - Общините: Типични ситуации с висок корупционен риск. Ръководството е изготвено по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" , с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция “Вътрешни работи”. Основната цел на проекта е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни модели на действие на всяко ниво.

свали документа
17 октомври 2014
Актуални медийни тенденции и модели

Издава: Фондация „Капитал"

свали документа
31 юли 2014
Гарантират ли социалните услуги в момента зачитането на правата на хората с увреждания?

Изводи от анализ на резултатите от апробиране на инструмент за самооценка и посещения на място в 23 социални услуги в страната по проект „Човешките права и качеството на живот на хората с увреждания“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. със средства, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

свали документа
20 април 2012
Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (2011)

автор: д.ю.н. Атанас Славов Проект „Инициатива за гражданско участие“ Сдружение „Знание“ – Ловеч; Български център за нестопанско право

свали документа
15 декември 2011
ОКОНЧАТЕЛЕН НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ „ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В ПОЛИЦИЯТА” ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2010 г. – МАЙ 2011 г.

Инзтитут "Отворено общество" предтставя национален доклад по проект "Гражданско наблюдение в полицията" за периода август 2010-май 2011 г.

свали документа
07 декември 2011
СТРАТЕГИЯ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА УСТОЙЧИВ ИНТЕГРИТЕТ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИОННИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ПУБЛИЧНИ ФОНДОВЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

Изданието е по проект „Интегритет и превенция на корупционните злоупотреби с публични фондове на ЕС в България (местно и регионално ниво на управление)”, съфинансиран от Европейската комисия (Европейска служба за борба с измамите – OLAF) в рамките на програма Hercule II.

свали документа
23 март 2011
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПРИЗ НА «ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ» ЗА 2010 г. - 29 март 2011 г., Метрополитън Хотел София

«ПРОЗРАЧНИ И ДОСТЪПНИ АДМИНИСТРАЦИИ В ЕВРОПА 2020» и ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПРИЗ НА «ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ» ЗА 2010 г. 29 март 2011 г., Метрополитън Хотел София На 29 март 2011 г. «ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ» ще връчи за трети пореден път своята годишна награда за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации. Церемонията ще се проведе под мотото «Прозрачни и достъпни администрации в Европа 2020». Специален гост-лектор ще бъде арх. Белин Моллов, първият председател на комисията по оценка на кандидатурите в конкурса. Той ще постави акцента в развитието на конкурса в следващите години на фона на най-актуалните предизвикателства пред българските регионални и местни власти – актуализацията на стратегическите и планови документи до 2013 г. и стратегия «Европа 2020». Резултатите от Конкурс 2010 ще бъдат представени от Васко Райчев, председател на «Делойт България» и на оценителната комисия тази година. Статуетките ще бъдат предадени на новите носители на приза от миналогодишните победители: • Областна администрация Варна – в категория «Най-прозрачна областна администрация»; • Общинска администрация Добрич – в категория «Най-прозрачна общинска администрация»; • Областна администрация Смолян с практиката «Взаимодействие и сътрудничество за подобряване на прилагането на здравната политика към децата в Област Смолян»; • Общинска администрация Козлодуй с практиката «Информационно издание „От и за Общината». Заповядайте да се запознаете с новите носители на приза и да осъществите ползотворни контакти с най-добрите администрации! 29 март 2011 г., 14.00 ч. Метрополитън Хотел София

свали документа
08 април 2010
Правила за обществени консултации

В рамките на инициатива на Форум „Гражданско участие”, експерти на БЦНП разработиха Правила за обществени консултации на проекти на нормативни и политически актове, приемани от изпълнителната власт. Правилата отразяват основните препоръки на Съвета на Европа за формите на гражданско участие в процеса на вземане на решения, както и добрите модели на консултиране с гражданския сектор в редица държави-членки на Европейския съюз.

свали документа
04 февруари 2010
Състоянието на достъпа до информация в България 2008 г.

Фондация "Програма Достъп до информация", 2009.

свали документа
04 февруари 2010
Как да получим достъп до информация. Наръчник.

Фондация "Програма Достъп до информация", 2009.

свали документа

Търсене на публикация