Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

Публични политики

25 февруари 2020
Доклад на МТСП от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България"

Министерството на труда и социалната политика, в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, изпълнява проект „Заедно срещу насилието“, в резултат на който са изготвени встъпителен доклад, в областта на насилието; доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България" (с приложения); анализи в областта на домашното насилие и насилието основано на признак „пол” (1 и 2); методика за оценка на риска и методически ръководства за организация и управление на кризисни и консултативни центрове; и практически насоки, като инструмент за експерти в социалната сфера, работещи по случаи с насилие.

свали документа
12 февруари 2020
Регионални профили 2019

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите. Изследването е на Института за пазарна икономика.

свали документа
13 декември 2016
Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки на Център за изследване на демокрацията, 2016

Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете. Настоящата публикация разглежда международно признати подходи, методики и на соки за противодействие на корупционни практики и злоупотреби при процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Наръчникът е изготвен за подпомагане работата на представители на държавните институции, съдебната система и практици в сферата на обществените поръчки. Той е основан на идеи, дискутирани по време на поредица от практически семинари и работни срещи между румънски и български експерти, провели се в Румъния в периода декември 2014 – юли 2016 г. Публикацията е част от инициативата „Законодателство, икономика, конкуренция и администра- ция – развиване на мултидисциплинарен подход в борбата с престъпността в сферата на обществените поръчки (LEAD)”.

свали документа
28 юли 2015
Брой 7 на месечния бюлетин с новини и коментари от заседанията на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет

Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Брой 7 на бюлетина е достъпен на: http://www.forum-bg.org/files/custom/Newsletter_Issue%207.pdf (в pdf формат) и на: http://www.forum-bg.org/?cid=29 (в html формат). В Брой 7 ще намерите: - Два чуждоземни ландшафтни пътеписа, една среща с местната паркова Княз Борисова действителност и отворен край с елементи на оптимизъм - Защо фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” подкрепи отправените към СОС предложения относно Неефективните процедури на Столична община за диалог и взаимодействие с гражданското общество? - Информация за проведени заседания на постоянните комисии по УТАЖП и ООСЗГ на СОС през месец юли 2015 г. - Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата можете да споделяте на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС. Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация „ФОРУМ” - http://www.forum-bg.org/?cid=13&NewsId=59 Цялата отговорност за съдържанието на материалите в бюлетина се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

свали документа
12 януари 2015
АНТИКОРУПЦИОННО РЪКОВОДСТВО за нуждите на Общинска администрация – София

Настоящото ръководство е разработено като сборник на антикорупционни практики, определения, препоръки и описания на отделни случаи. Те са обединени около типични „горещи точки” в работата на местните власти в град София, определени въз основа на интервюта, проучване на общественото мнение и анализ на медиите, проведени в рамките на проекта. Целта му е да повиши осведомеността на общинската администрация относно процедурите за превенция на това опасно явление, което е актуално за управлението на столицата по няколко причини: - В годините на прехода общината като значим собственик извърши мащабна приватизация; - През 2007 г. България стана член на Европейския съюз и бе изправена пред нови стандарти по отношение на доброто управление; - Това е най-големият град в страната, с най-развитата и разнообразна регионална икономика и с най-голям общински бюджет. - Разгледаните теми включват: - Защита на интегритета: процедури и структури (добри практики от Холандия); - Конфликт на интереси: определяне и избягване на взаимното свързване между постове, функции и произтичащи от тях интереси ; - Обществени поръчки:рискове, контрол на рисковете и прозрачност; - Общините: Типични ситуации с висок корупционен риск. Ръководството е изготвено по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" , с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция “Вътрешни работи”. Основната цел на проекта е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни модели на действие на всяко ниво.

свали документа
17 октомври 2014
Актуални медийни тенденции и модели

Издава: Фондация „Капитал"

свали документа
31 юли 2014
Гарантират ли социалните услуги в момента зачитането на правата на хората с увреждания?

Изводи от анализ на резултатите от апробиране на инструмент за самооценка и посещения на място в 23 социални услуги в страната по проект „Човешките права и качеството на живот на хората с увреждания“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. със средства, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

свали документа
20 април 2012
Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (2011)

автор: д.ю.н. Атанас Славов Проект „Инициатива за гражданско участие“ Сдружение „Знание“ – Ловеч; Български център за нестопанско право

свали документа
15 декември 2011
ОКОНЧАТЕЛЕН НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТ „ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В ПОЛИЦИЯТА” ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2010 г. – МАЙ 2011 г.

Инзтитут "Отворено общество" предтставя национален доклад по проект "Гражданско наблюдение в полицията" за периода август 2010-май 2011 г.

свали документа
   1  2    »

Търсене на публикация