English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Публични политики

Социологическо проучване "Медии и външна политика. Мнения на българите"

Две трети от българските граждани - 63%, смятат, че медиите в страната са зависими в работата си. Това показва изследване на фондация „Конрад Аденауер" и „Алфа Рисърч" за свободата на медиите и доверието в международните институции и държави.
свали документа

Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

свали документа

Годишен доклад за дейността на Движение за национална кауза - ДНК, 2016 г

свали документа

Индекс на гражданското участие

Методологията за измерване на Индекс на гражданското участие е разработена от Форум Гражданско Участие (ФГУ) в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП), с финансовата помощ на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП и Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Идеята за разработването ѝ е вдъхновена от постоянната динамика на активността на гражданите и организациите в България.
свали документа

Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки на Център за изследване на демокрацията, 2016

Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете. Настоящата публикация разглежда международно признати подходи, методики и на соки за противодействие на корупционни практики и злоупотреби при процеса на възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Наръчникът е изготвен за подпомагане работата на представители на държавните институции, съдебната система и практици в сферата на обществените поръчки. Той е основан на идеи, дискутирани по време на поредица от практически семинари и работни срещи между румънски и български експерти, провели се в Румъния в периода декември 2014 – юли 2016 г. Публикацията е част от инициативата „Законодателство, икономика, конкуренция и администра- ция – развиване на мултидисциплинарен подход в борбата с престъпността в сферата на обществените поръчки (LEAD)”.
свали документа

Брой 7 на месечния бюлетин с новини и коментари от заседанията на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичен общински съвет

Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Брой 7 на бюлетина е достъпен на: http://www.forum-bg.org/files/custom/Newsletter_Issue%207.pdf (в pdf формат) и на: http://www.forum-bg.org/?cid=29 (в html формат). В Брой 7 ще намерите: - Два чуждоземни ландшафтни пътеписа, една среща с местната паркова Княз Борисова действителност и отворен край с елементи на оптимизъм - Защо фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” подкрепи отправените към СОС предложения относно Неефективните процедури на Столична община за диалог и взаимодействие с гражданското общество? - Информация за проведени заседания на постоянните комисии по УТАЖП и ООСЗГ на СОС през месец юли 2015 г. - Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма Коментари по разглежданите в бюлетина въпроси, както и по други теми и казуси свързани с градската среда в столицата можете да споделяте на Фейсбук страницата на проекта: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС. Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите на Интернет страницата на фондация „ФОРУМ” - http://www.forum-bg.org/?cid=13&NewsId=59 Цялата отговорност за съдържанието на материалите в бюлетина се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
свали документа

Предизвикателства пред социалното подпомагане в България

Изследването „Предизвикателства през социалното подпомагане в България“ е осъществено по проект „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността”. В унисон с целта на проекта, а именно – да се повиши качеството на политиките срещу бедността и неравенствата в страната, анализът се опитва да насочи вниманието към някои от недостатъците на водещите програми в сферата на социалното подпомагане. Основната цел на изследването е да обособи източниците на неефективно разпределение на социални помощи по някои от програмите и да предложи възможни решения, които да доведат до по-ефективно и целенасочено подпомагане на най-нуждаещите се.
свали документа

АНТИКОРУПЦИОННО РЪКОВОДСТВО за нуждите на Общинска администрация – София

Настоящото ръководство е разработено като сборник на антикорупционни практики, определения, препоръки и описания на отделни случаи. Те са обединени около типични „горещи точки” в работата на местните власти в град София, определени въз основа на интервюта, проучване на общественото мнение и анализ на медиите, проведени в рамките на проекта. Целта му е да повиши осведомеността на общинската администрация относно процедурите за превенция на това опасно явление, което е актуално за управлението на столицата по няколко причини: - В годините на прехода общината като значим собственик извърши мащабна приватизация; - През 2007 г. България стана член на Европейския съюз и бе изправена пред нови стандарти по отношение на доброто управление; - Това е най-големият град в страната, с най-развитата и разнообразна регионална икономика и с най-голям общински бюджет. - Разгледаните теми включват: - Защита на интегритета: процедури и структури (добри практики от Холандия); - Конфликт на интереси: определяне и избягване на взаимното свързване между постове, функции и произтичащи от тях интереси ; - Обществени поръчки:рискове, контрол на рисковете и прозрачност; - Общините: Типични ситуации с висок корупционен риск. Ръководството е изготвено по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" , с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция “Вътрешни работи”. Основната цел на проекта е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни модели на действие на всяко ниво.
линк към страница

Актуални медийни тенденции и модели

Издава: Фондация „Капитал"
свали документа

„Как държавата финансира НПО?“

„Как държавата финансира НПО?“ - анализ по темата и коментари. Темата е важна, защото не е достатъчно само да имаш намерение да подкрепяш гражданския сектор, но е от значение и как. Анализът разглежда и правната рамка по темата, а така също и достъпната налична информация за това какво и на кого „плащат“ държавните институции, когато искат да развиват различни инициативи, да постигат поставени в политиките цели или да търсят доставчици на услуги. Анализът е създаден в рамките на проект „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.(www.ngogrants.bg).
свали документа

Гарантират ли социалните услуги в момента зачитането на правата на хората с увреждания?

Изводи от анализ на резултатите от апробиране на инструмент за самооценка и посещения на място в 23 социални услуги в страната по проект „Човешките права и качеството на живот на хората с увреждания“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. със средства, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
линк към страница

Доклад Относно Проблемите пред неправителствените организации в България

Докладът представя основните изводи и резултати от проведени 6 регионални срещи в страната в периода декември 2013 г – април 2014 г., имащи за цел представяне на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации в Република България (2012 – 2015), приета от Министерски съвет, както и идентифицирането и обсъждането на основните проблеми пред българските неправителствени организации с оглед тяхното устойчиво развитие и ефективно участие в процесите на вземане на решения на национално и местно ниво. Регионалните срещи бяха проведени както следва: за Северозападен район – в Ловеч на 2 декември 2013 г., за Северен централен район – в Русе на 3 декември 2013 г., за Североизточен район – във Варна на 4 декември 2013 г., за Централен южен район - в Пловдив на 29 януари 2014 г., за Югоизточен район - в Стара Загора на 30 януари 2014 г. и за Югозападен район – в София на 25 април 2014 г. Докладът и регионалните срещи са в рамките на проект "Партньорство в стратегии и действия", изпълняван от от Български център за нестопанско право и Фондация ПАЦЕП, с финансовата подкрепа на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
свали документа

How Civil Society Influences Policy :A Comparative Analysis of the CIVICUS Civil Society Index in Post-Communist Europe

This working paper presents an analysis of the policy-relevant findings of the CIVICUS Civil Society Index in a group of countries in Central and Eastern Europe and Eurasia: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Georgia, Macedonia, Poland, Romania, Slovenia and Ukraine. Since the heyday of civil society mobilisation in the late 1980s and early 1990s, most of these countries have seen a decline of citizen participation in civil society activities, in spite of steady economic growth and epochal events, such as the accession of many of these countries to the European Union (EU). The analysis of the main problems affecting civil society in these countries provides information on how to make civil society organisations (CSOs) sustainable in the long run and strengthen their contribution to policy-making.
свали документа

Третият сектор в България: изводи от хрониката на развитието (1990-2002)

Изграждането на българското гражданско общество през последните години е просто друга гледна точка към промените във всички области на политическия, обществения, икономическия и личния живот в България след 1989 г. Организациите от третия сектор извървяха заедно с цялото общество пътя на 12-годишните реформи. Този път, означаван често с понятието “преход”, още не е завършен, но вече подлежи на анализ с различни научни инструменти. Целта на изложението не е да анализира “прехода”, а само да помогне за анализа на съвременното състояние и перспективите за развитие на организациите от третия сектор.
свали документа

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО БЕЗ ГРАЖДАНИТЕ ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО (2003 – 2005)

Индексът на гражданското общество е изследователски проект, който има за цел да оцени състоянието на гражданското общество в различни страни по света. Реализира се едновременно в 60 страни, като работата по него се координира от СИВИКУС. Крайните цели на проекта са: утвърждаване на устойчивостта на гражданското общество и насърчаване и укрепване на приноса му за осъществяване на положителни обществени промени. Индексът на гражданското общество използва 72 показателя, които са групирани в 25 подизмерения. Те на свой ред са обобщени в четири главни измерения на гражданското общество – структура, външна среда, ценности, въздействие. В България информация за показателите на гражданското общество беше събрана в резултат на задълбочени първични и вторични проучвания, а именно: представително социологическо проучване, консултации с регионални партньори (представители на ГО) и преглед на медиите.
свали документа

Aнализ на италианския опит в управлението на младежки центрове и практиките по включване на младежи в риск в техните дейности

Този анализ е изготвен в рамките на проект „Младежи без граници: добри практики в управлението на младежки центрове и работа с младежи в риск“, изпълняван от Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ в партньорство с базираната в град Флоренция италианска неправителствена организация „Европейска академия във Флоренция“. Анализът цели да рамкира както по-доброто изучаване на италианския опит в работата с младежи в риск, така и да артикулира примерни идеи за адаптирането, изпробването и прилагането на този опит в българската действителност. Анализът е изготвен на базата на предварително посещение, извършено от екип на Фондация С.Е.Г.А. във Флоренция, Италия, през месец юни 2013 година; на разговори и консултации с експерти от италианския партньор „Европейска академия във Флоренция“; на редица програмни и оперативни документи от италиански местни власти и неправителствени организации; на консултации с целевата група на проекта в България.
свали документа

Handbook on participatory local action planning to combat poverty and Roma exclusion

Prepared by Jennifer Tanaka. Published as a part of a "Transnational Partnership to Combat Poverty and Roma Exclusion".
свали документа

Конвенция за правата на детето

Адаптиран текст за деца от книгата "Моите права са мои отговорности", с автор Соня Таушанова. Издадено от фондация " Култура, изкуство, деца"
свали документа

Политическите партии и демокрацията

Антология Съставител: Светослав Малинов Издадено от Българско училище за политика "Димитър Паница", 2007
линк към страница

Изработване на политики, програми и проекти

Наръчник за участници в процеса на политиките. Автор: Татяна Томова Издадено от Българско училище за политика "Димитър Паница", 2008
линк към страница