Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22

Социални услуги - Анализи, изследвания, доклади, проучвания

05 август 2020
Първи Социален петък - "Новият ред за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план"

Проведе се първа среща от поредицата дискусии „Социални петъци“ – обсъждащи важни въпроси за доброто и адекватно прилагане на Закона за социалните услуги. Инициативата е на група граждански организации, които вярваме, че гражданското участие е най-добрият начин да бъдат създавани социалните политики и решения. Участниците в дискусията – доставчици на социални услуги за деца и възрастни с увреждания, за деца и семейства, за възрастни хора, за хора в риск, както и представители на общини, обсъдиха темата за Новият ред за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план. За резултатите от дискусията прочетете в доклада:

свали документа
12 май 2020
Социалните услуги в общността в условия на извънредно положение – резултати от проучване сред професионалисти

Институт по социални дейности и практики публикува доклад от проучване „СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ” проведено в периода 26 април – 6 май. В изследването се включиха представители на 119 човека от 113 социални услуги в цялата страна.

свали документа
20 ноември 2014
Анализ на социалното предприемачество в България

Настоящият анализ има за цел да се изследва моментното състояние в областта на социалното предприемачество в България – правна рамка, тенденции в развитието на европейско и национално ниво и конкретни практики от България. Анализът включва изследване на действащата правна уредба към 2012 г. на социалните предприятия в Република България. Той обхваща законовите и подзаконовите нормативни документи, които регулират сферите на дейност на социалните предприятия. Част от анализа е и прегледът на най-важните стратегически документи, които, без да са нормативни, дават „рамката“ на политиките и мерките, които следва да се развиват, за да се насърчи социалното предприемачество в България.

свали документа
05 март 2014
Социалното договаряне в България и европейският опит при предоставянето на социални услуги от външни доставчици

Най-новата публикация на Българския център за нестопанско право разглежда социалното договаряне в България 12 години след стартирането му. Публикацията включва няколко части. Първата представлява правен анализ на механизма на социалното договаряне през призмата на действащото законодателство и основните нормативни актове, които го регламентират – Закона са социално подпомагане и Правилника за приложението му. Правният анализ изследва процедурата по възлагане на социални услуги, както и взаимоотношенията между страните в този процес (възложители, доставчици на социални услуги и контролиращи органи). Той разглежда финансовите аспекти на социалното договаряне – приложението на единния финансов стандарт и свързаните с него предизвикателства пред доставчиците. Интересен аспект от анализа е изследването на възможността за прилагане на механизма на договаряне при предоставянето на образователни и здравни услуги, финансирани с публични средства към частни доставчици. Втората част от публикацията представлява анализ на практиките, които възникват при прилагането на механизма на социално договаряне. Целта му е като изследва нагласите на основните участници в системата за предоставяне на социални услуги в България (общинските администрации, доставчиците на услуги, компетентните държавни органи и потребителите), да очертае практическите ползи и недостатъци на съществуващите практики. Третата част от публикацията е посветена на европейския опит при предоставянето на социални услуги. Съществуващите форми на възлагане на услуги се изследват в 5 европейски страни – Чехия, Франция, Унгария, Полша и Великобритания. Заключителната част от публикацията съдържа основните изводи и препоръки за усъвършенстване на правната рамка и на практиките при социалното договаряне, както и възможностите за регламентиране на сходни модели в други сфери (здравеопазване и образование). Публикацията е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд, в рамките на проект: Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората", изпълняван от Български център за нестопанско право в партньорство с НСРОБ и Европейски център за нестопанско право. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, Без граници: Компонент 1 – Фаза 2.

свали документа
09 януари 2013
Анализ на пилотната фаза на обученията по ИКТ за граждани със специални потребности

Тук можете да свалите анализа на пилотната фаза на обученията по ИКТ за граждани със специални потребности, проведени през ноември 2012 г.

свали документа
12 юли 2011
Проект на статут за доброволчеството при предоставянето на социални услуги на територията на Столична община

Уважаеми колеги, фондация ПАЦЕП реализира проект “Насърчаване на доброволчеството при предоставяне на социални услуги в Столична община”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа, 2011г. Предоставяме на Вашето внимание изработения от нас първоначален проект на Статут за доброволчеството в областта на социалните услуги на територията на Столична община. Молим за Вашите коментари, становища и предложения по текстовете, които ще използваме при изработването на окончателен проект на Статут за доброволчеството в областта на социалните услуги на територията на Столична община. Очакваме Вашите предложения до 22 юли 2011 г. на електронен адрес: pacel@pacel.org. За допълнителна информация се свържете с нас на телефон (02) 981 53 23 или на посочения електронен адрес.

свали документа
14 септември 2009
Социалните услуги в България

Фондация ПАЦЕП, 2008, на български език.

свали документа

Търсене на публикация