Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22

Социални услуги

21 януари 2016
Да бъдеш отговор в свят без отговори

Документален филм на фондация "Мисия Спасение", създаден в рамките на проекта "Преход с изкуство и познание", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

свали документа
20 ноември 2014
Анализ на социалното предприемачество в България

Настоящият анализ има за цел да се изследва моментното състояние в областта на социалното предприемачество в България – правна рамка, тенденции в развитието на европейско и национално ниво и конкретни практики от България. Анализът включва изследване на действащата правна уредба към 2012 г. на социалните предприятия в Република България. Той обхваща законовите и подзаконовите нормативни документи, които регулират сферите на дейност на социалните предприятия. Част от анализа е и прегледът на най-важните стратегически документи, които, без да са нормативни, дават „рамката“ на политиките и мерките, които следва да се развиват, за да се насърчи социалното предприемачество в България.

свали документа
05 март 2014
Социалното договаряне в България и европейският опит при предоставянето на социални услуги от външни доставчици

Най-новата публикация на Българския център за нестопанско право разглежда социалното договаряне в България 12 години след стартирането му. Публикацията включва няколко части. Първата представлява правен анализ на механизма на социалното договаряне през призмата на действащото законодателство и основните нормативни актове, които го регламентират – Закона са социално подпомагане и Правилника за приложението му. Правният анализ изследва процедурата по възлагане на социални услуги, както и взаимоотношенията между страните в този процес (възложители, доставчици на социални услуги и контролиращи органи). Той разглежда финансовите аспекти на социалното договаряне – приложението на единния финансов стандарт и свързаните с него предизвикателства пред доставчиците. Интересен аспект от анализа е изследването на възможността за прилагане на механизма на договаряне при предоставянето на образователни и здравни услуги, финансирани с публични средства към частни доставчици. Втората част от публикацията представлява анализ на практиките, които възникват при прилагането на механизма на социално договаряне. Целта му е като изследва нагласите на основните участници в системата за предоставяне на социални услуги в България (общинските администрации, доставчиците на услуги, компетентните държавни органи и потребителите), да очертае практическите ползи и недостатъци на съществуващите практики. Третата част от публикацията е посветена на европейския опит при предоставянето на социални услуги. Съществуващите форми на възлагане на услуги се изследват в 5 европейски страни – Чехия, Франция, Унгария, Полша и Великобритания. Заключителната част от публикацията съдържа основните изводи и препоръки за усъвършенстване на правната рамка и на практиките при социалното договаряне, както и възможностите за регламентиране на сходни модели в други сфери (здравеопазване и образование). Публикацията е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд, в рамките на проект: Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората", изпълняван от Български център за нестопанско право в партньорство с НСРОБ и Европейски център за нестопанско право. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, Без граници: Компонент 1 – Фаза 2.

свали документа
04 ноември 2013
Фондация "Де Пасарел България": В търсене на устойчивост

В ТЪРСЕНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ Трудова практика на младежи с интелектуални затруднения Успели млади хора с увреждания. Не бива да допускаме изоставянето на деца с увреждания Изданието е от октомври 2013 г.

свали документа
09 януари 2013
Анализ на пилотната фаза на обученията по ИКТ за граждани със специални потребности

Тук можете да свалите анализа на пилотната фаза на обученията по ИКТ за граждани със специални потребности, проведени през ноември 2012 г.

свали документа
12 юли 2011
Проект на статут за доброволчеството при предоставянето на социални услуги на територията на Столична община

Уважаеми колеги, фондация ПАЦЕП реализира проект “Насърчаване на доброволчеството при предоставяне на социални услуги в Столична община”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа, 2011г. Предоставяме на Вашето внимание изработения от нас първоначален проект на Статут за доброволчеството в областта на социалните услуги на територията на Столична община. Молим за Вашите коментари, становища и предложения по текстовете, които ще използваме при изработването на окончателен проект на Статут за доброволчеството в областта на социалните услуги на територията на Столична община. Очакваме Вашите предложения до 22 юли 2011 г. на електронен адрес: pacel@pacel.org. За допълнителна информация се свържете с нас на телефон (02) 981 53 23 или на посочения електронен адрес.

свали документа
14 септември 2009
Социалните услуги в България

Фондация ПАЦЕП, 2008, на български език.

свали документа
«   1 ... 2  3  4  5   

Търсене на публикация