English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Социални услуги

Предизвикателства пред социалното подпомагане в България

Изследването „Предизвикателства през социалното подпомагане в България“ е осъществено по проект „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността”. В унисон с целта на проекта, а именно – да се повиши качеството на политиките срещу бедността и неравенствата в страната, анализът се опитва да насочи вниманието към някои от недостатъците на водещите програми в сферата на социалното подпомагане. Основната цел на изследването е да обособи източниците на неефективно разпределение на социални помощи по някои от програмите и да предложи възможни решения, които да доведат до по-ефективно и целенасочено подпомагане на най-нуждаещите се.
свали документа

Анализ на социалното предприемачество в България

Настоящият анализ има за цел да се изследва моментното състояние в областта на социалното предприемачество в България – правна рамка, тенденции в развитието на европейско и национално ниво и конкретни практики от България. Анализът включва изследване на действащата правна уредба към 2012 г. на социалните предприятия в Република България. Той обхваща законовите и подзаконовите нормативни документи, които регулират сферите на дейност на социалните предприятия. Част от анализа е и прегледът на най-важните стратегически документи, които, без да са нормативни, дават „рамката“ на политиките и мерките, които следва да се развиват, за да се насърчи социалното предприемачество в България.
свали документа

Бюлетин на БЧК, 15.10. 2014 - 21.10.2014

свали документа

Метаморфозата ДМСГД - Проблем или потенциал. Кризата и възможностите в реформата, БХК, 2014 г.

Докладът на Българския хелзинкски комитет установява, че независимо от стартиралия през 2010 г. процес по деинституционализация, притокът към институциите продължава - заради дефицит на ранна интервенция и липса на превенция на изоставянето.
свали документа

Социалното договаряне в България и европейският опит при предоставянето на социални услуги от външни доставчици

Най-новата публикация на Българския център за нестопанско право разглежда социалното договаряне в България 12 години след стартирането му. Публикацията включва няколко части. Първата представлява правен анализ на механизма на социалното договаряне през призмата на действащото законодателство и основните нормативни актове, които го регламентират – Закона са социално подпомагане и Правилника за приложението му. Правният анализ изследва процедурата по възлагане на социални услуги, както и взаимоотношенията между страните в този процес (възложители, доставчици на социални услуги и контролиращи органи). Той разглежда финансовите аспекти на социалното договаряне – приложението на единния финансов стандарт и свързаните с него предизвикателства пред доставчиците. Интересен аспект от анализа е изследването на възможността за прилагане на механизма на договаряне при предоставянето на образователни и здравни услуги, финансирани с публични средства към частни доставчици. Втората част от публикацията представлява анализ на практиките, които възникват при прилагането на механизма на социално договаряне. Целта му е като изследва нагласите на основните участници в системата за предоставяне на социални услуги в България (общинските администрации, доставчиците на услуги, компетентните държавни органи и потребителите), да очертае практическите ползи и недостатъци на съществуващите практики. Третата част от публикацията е посветена на европейския опит при предоставянето на социални услуги. Съществуващите форми на възлагане на услуги се изследват в 5 европейски страни – Чехия, Франция, Унгария, Полша и Великобритания. Заключителната част от публикацията съдържа основните изводи и препоръки за усъвършенстване на правната рамка и на практиките при социалното договаряне, както и възможностите за регламентиране на сходни модели в други сфери (здравеопазване и образование). Публикацията е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд, в рамките на проект: Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората", изпълняван от Български център за нестопанско право в партньорство с НСРОБ и Европейски център за нестопанско право. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, Без граници: Компонент 1 – Фаза 2.
свали документа

Aнализ на италианския опит в управлението на младежки центрове и практиките по включване на младежи в риск в техните дейности

Този анализ е изготвен в рамките на проект „Младежи без граници: добри практики в управлението на младежки центрове и работа с младежи в риск“, изпълняван от Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“ в партньорство с базираната в град Флоренция италианска неправителствена организация „Европейска академия във Флоренция“. Анализът цели да рамкира както по-доброто изучаване на италианския опит в работата с младежи в риск, така и да артикулира примерни идеи за адаптирането, изпробването и прилагането на този опит в българската действителност. Анализът е изготвен на базата на предварително посещение, извършено от екип на Фондация С.Е.Г.А. във Флоренция, Италия, през месец юни 2013 година; на разговори и консултации с експерти от италианския партньор „Европейска академия във Флоренция“; на редица програмни и оперативни документи от италиански местни власти и неправителствени организации; на консултации с целевата група на проекта в България.
свали документа

Фондация "Де Пасарел България": В търсене на устойчивост

В ТЪРСЕНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ Трудова практика на младежи с интелектуални затруднения Успели млади хора с увреждания. Не бива да допускаме изоставянето на деца с увреждания Изданието е от октомври 2013 г.
свали документа

Сп. "Личностно развитие", април 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели
свали документа

Сп. "Личностно развитие", май 2013 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели
свали документа

Анализ на пилотната фаза на обученията по ИКТ за граждани със специални потребности

Тук можете да свалите анализа на пилотната фаза на обученията по ИКТ за граждани със специални потребности, проведени през ноември 2012 г.
линк към страница

Създаване на нови хоризонти: Споделяне на опита на фондация "Сийдър"

линк към страница

Creating New Horizons: Sharing the experience of The Cedar Foundation in the Closure of the Institution for Children and Youth with Disabilities in Gorna Koznitsa

Национална мрежа за децата и Фондация Сийдър ( Cedar Bulgaria ) представят "Откриване на нови хоризонти: споделяне на опита на Фондация Сийдър при затварянето на дома за деца и младежи с увреждания в Горна Козница".
линк към страница

Доклад "Как да се избегне разхищаването на храни:стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС"

линк към страница

Проект на статут за доброволчеството при предоставянето на социални услуги на територията на Столична община

Уважаеми колеги, фондация ПАЦЕП реализира проект “Насърчаване на доброволчеството при предоставяне на социални услуги в Столична община”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа, 2011г. Предоставяме на Вашето внимание изработения от нас първоначален проект на Статут за доброволчеството в областта на социалните услуги на територията на Столична община. Молим за Вашите коментари, становища и предложения по текстовете, които ще използваме при изработването на окончателен проект на Статут за доброволчеството в областта на социалните услуги на територията на Столична община. Очакваме Вашите предложения до 22 юли 2011 г. на електронен адрес: pacel@pacel.org. За допълнителна информация се свържете с нас на телефон (02) 981 53 23 или на посочения електронен адрес.
свали документа

Социалните услуги в България

Фондация ПАЦЕП, 2008, на български език.
линк към страница
123456