Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

Библиотека

15 януари 2020
Нов
Аналитичен доклад "Провеждане на проучване за фестивалите в общия контекст на развитието на туризъм в Дунавския регион" и Доклад "Проучване на развитието на круизен туризъм в Дунавския регион" (2019 г., на английски език)

Проучванията предоставят подробна, надеждна и актуална информация, вземаща предвид приноса на фестивалите и круизния туризъм за развитие на турзма в участващите страни в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Специално внимание е обърнато на постигане целите на Плана за действие на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

свали документа
18 декември 2019
Годишник на Евростат за регионите, издание за 2019 г. (PDF файл, 226 страници, наличен само на английски език)

„Статистическата информация е важен инструмент, за да се разбере и определи въздействието на политическите решения в дадена конкретна територия или регион. Годишникът дава подробна картина по отношение на широк обхват от статистически теми в регионите на страните членки на ЕС, както и в регионите на страните от ЕАСТ и в страните кандидатки за членство в ЕС. __ Всяка глава от изданието представя статистическа информация чрез карти, таблици, цифри и инфографики, придружени от описателен анализ, подчертаващ главните заключения. Представени са регионални индикатори по 12 теми: политики на ЕС за регионите и градовете; население; здравеопазване; образование и обучение; пазар на труда; икономика; структурна статистика за фирмите; изследвания и нововъведения; цифрова икономика и цифрово общество; туризъм; транспорт; земеделие. В допълнение, в това издание са включени и две специални глави: фокус върху европейските градове и фокус върху регионалните социоикономически развития след глобалната финансова и икономическа криза".

свали документа
11 декември 2019
Доклад "Околната среда в Европа - състояние и перспективи за 2020 г.", издание на Европейската агенция по околна среда

свали документа
11 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Околна среда" 2014-2020

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на Националната програма на Република България по фонд "Убежище, миграция и интеграция"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Региони в растеж"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Добро управление"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

свали документа
29 ноември 2019
Индекс за медийна грамотност 2019

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

свали документа
21 ноември 2019
Съвет за развитие на гражданското общество - брошура

Брошурата представя основните етапи, по които ще се сформира Съветът за развитие на гражданското общество.

свали документа
20 ноември 2019
Каталог на Местните инициативни групи в България 2014 - 2020 г., издание от 2019 г., на български и английски език

свали документа
05 ноември 2019
Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Предмет: ---- Принципи и практики за прилагане на инструментите за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения, с акцент върху обществените консултации (планиране, провеждане и оценка).------- Основна цел: ----- Задълбочаване на разбирането и формиране на практически умения за: - Ефективно планиране, провеждане и оценка на консултации при извършване на предварителни и последващи оценки на въздействието - Провеждане на обществени консултации на изработени проекти на нормативни актове - Прилагане на инструменти за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения - Привличане на гражданска експертиза от администрацията - Прилагане на иновативни форми за гражданско участие.

свали документа
04 ноември 2019
„10 години Световен дарителски индекс"

Докладът „10 години Световен дарителски индекс“ на британската организация КАФ (CAF) представя обобщени данни от проучвания на дарителството и доброволчеството в 128 държави за периода от 2009 до 2018 година, като очертава по-дългосрочните тенденции.

свали документа
24 октомври 2019
Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

С правилника се уреждат структурата и организацията на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, както и правилника и правилата за избор на Съвета. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Съветът организира и осъществява дейността си въз основа на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

свали документа
23 октомври 2019
Практически наръчник и инструментариум за по-добре регулиране

Целта на настоящето изследване е да анализира добри международни практики и подходи за по-добро регулиране, въз основа на които да идентифицира подходящи за адаптиране към българския контекст инструменти за прилагане, мониторинг и оценяване в процеса на изготвянето на нови или подобряването на действащите политики и законодателство.

свали документа
23 октомври 2019
Наръчник за гражданско участие

Основна цел на този Наръчник е да ориентира и подпомогне гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. Предназначен е за национални и местни граждански организации, но може да бъде от полза и за публичните институции. Цел на Наръчника е да допринесе за създаването на благоприятна среда за гражданско участие в процеса на вземане на решения, като представи принципи, насоки, инструменти и механизми за участие. Стремежът е да се насърчи включването в процеса на формиране на публични решения, като се обобщи и предостави в удобен, практичен вид наличното знание и практика в областта, и се представят нови и експериментални форми на участие.

свали документа
23 октомври 2019
Дипляна и брошура за 2020 г. с културните маршрути на Съвета на Европа

свали документа
   1  2  3  4  ... 39   »

Търсене на публикация