Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
16

Библиотека

13 февруари 2019
Нов
EIGHTH PSYCHODRAMA FESTIVAL - PLOVDIV 2019 / Participants Registration form

Публикува се регистрационна форма на английски език - актуализирана към 13.2.2019 г.

свали документа
13 февруари 2019
Нов
ОСМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ / Пловдив 2019 - Формуляр/заявка за участие

Публикува се регистрационна форма за участие - актуализирана към 13.2.2019

свали документа
13 февруари 2019
Нов
EIGHTH PSYCHODRAMA FESTIVAL - PLOVDIV 2019 / events and presenters

Публикува се информация за събитията и водещите, включени във Фестивала (на английски език) - актуализирана към 13.2.2019 г.

свали документа
13 февруари 2019
Нов
EIGHTH PSYCHODRAMA FESTIVAL - PLOVDIV 2019 / Program

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид, на английски език - актуализирана към 13.2.2019

свали документа
13 февруари 2019
Нов
ОСМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ / Пловдив 2019 - Допълнителна информация

Публикува се допълнителна информация за събитията и водещите - актуализирана към 13.2.2019

свали документа
13 февруари 2019
Нов
ОСМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ / Пловдив 2019 - Програма

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид - актуализирана към 13.2.2019 г.

свали документа
13 февруари 2019
Нов
Резултатите от новата младежка инициатива на ЕС „DiscoverEU" след втората покана през 2018 г.

свали документа
08 февруари 2019
Нов
Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - кампания 2018

свали документа
08 февруари 2019
Нов
Книжка „Рамсарските места в България"

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони (приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран). Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитаниена водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс.

свали документа
04 февруари 2019
Нов
Втори доклад на ЕК относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

Втори доклад на ЕК относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС, заедно с придружаващ работен документ: - Към доклада - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2019%3A21%3AFIN - Към придружаващия документ - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=SWD%3A2019%3A6%3AFIN

свали документа
04 февруари 2019
Нов
Книжка „Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха"

След пет години на изпълнение, значителните постижения на Стратегията на ЕС за Дунавския регион стават очевидни. Целта на това издание е да покаже примери какво беше постигнато заедно, на основата на сътрудничество в макрорегионален мащаб в Дунавския регион. Тези проекти и постижения илюстрират добавената стойност на Дунавската стратегия и ще осигурят по-нататъшна мотивация за продължаване на сътрудничеството по този успешен път, за да допринесе за балансиран, устойчив и приобщаващ растеж на Дунавския регион. Издание на Европейската ко мисия от 2016 г., 44 страници, на български език.

свали документа
07 януари 2019
Информационна кампания на НАП „Заплата в плик" относно проблема с осигуряване на работещите върху по-малка сума от реално получаваната

свали документа
02 януари 2019
Брошура с примери на социално предприемачество

Издава фондация Reach for Change - Промяната. Брошурата е полезно четиво за всеки стартиращ социален предприемач, както и за всяка неправителствена организация, която иска да управлява и разраства своя социален ефект.

свали документа
11 декември 2018
Наръчник за НПО „Защита на личните данни"

Български център за нестопанско право издаде Наръчник за НПО „Защита на личните данни“, който е подготвен от автори от Програма Достъп до Информация. Целта на наръчника е да запознае неправителствените организации със специфичните изисквания и задълженията, които произтичат за тях от действащото законодателство след влизане в сила на Общия регламент относно защита на личните данни на 25 май 2018 г.

свали документа
11 декември 2018
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

свали документа
07 декември 2018
На вниманието на организаторите на събития през 2019 г., по време на които се предлага храна и напитки на участниците - Календар за православния пост през 2019 г.

свали документа
03 декември 2018
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Иновации и конкурентоспособност"

свали документа
03 декември 2018
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Околна среда" 2014-2020

свали документа
30 ноември 2018
Децата в училище – 48 незададени въпросa

Неформалното обединение "Професионална общност за приобщаващо образование" отговаря на някои важни въпроси, свързани с децата в училище, които родителите рядко задават на представителите на училищната институция. Въпросите са подбрани от членовете на Общността, в която участват директори, учители, психолози, логопеди, училищни медиатори и университетски преподаватели.

свали документа
29 ноември 2018
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на ОП „Развитие на човешките ресурси"

свали документа
   1  2  3  4  ... 37   »

Търсене на публикация