Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
04

Библиотека

11 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Околна среда" 2014-2020

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на Националната програма на Република България по фонд "Убежище, миграция и интеграция"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Региони в растеж"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Добро управление"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

свали документа
29 ноември 2019
Индекс за медийна грамотност 2019

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

свали документа
21 ноември 2019
Съвет за развитие на гражданското общество - брошура

Брошурата представя основните етапи, по които ще се сформира Съветът за развитие на гражданското общество.

свали документа
20 ноември 2019
Каталог на Местните инициативни групи в България 2014 - 2020 г., издание от 2019 г., на български и английски език

свали документа
05 ноември 2019
Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Предмет: ---- Принципи и практики за прилагане на инструментите за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения, с акцент върху обществените консултации (планиране, провеждане и оценка).------- Основна цел: ----- Задълбочаване на разбирането и формиране на практически умения за: - Ефективно планиране, провеждане и оценка на консултации при извършване на предварителни и последващи оценки на въздействието - Провеждане на обществени консултации на изработени проекти на нормативни актове - Прилагане на инструменти за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения - Привличане на гражданска експертиза от администрацията - Прилагане на иновативни форми за гражданско участие.

свали документа
04 ноември 2019
„10 години Световен дарителски индекс"

Докладът „10 години Световен дарителски индекс“ на британската организация КАФ (CAF) представя обобщени данни от проучвания на дарителството и доброволчеството в 128 държави за периода от 2009 до 2018 година, като очертава по-дългосрочните тенденции.

свали документа
24 октомври 2019
Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

С правилника се уреждат структурата и организацията на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество, както и правилника и правилата за избор на Съвета. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет за разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Съветът организира и осъществява дейността си въз основа на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

свали документа
23 октомври 2019
Практически наръчник и инструментариум за по-добре регулиране

Целта на настоящето изследване е да анализира добри международни практики и подходи за по-добро регулиране, въз основа на които да идентифицира подходящи за адаптиране към българския контекст инструменти за прилагане, мониторинг и оценяване в процеса на изготвянето на нови или подобряването на действащите политики и законодателство.

свали документа
23 октомври 2019
Наръчник за гражданско участие

Основна цел на този Наръчник е да ориентира и подпомогне гражданите и техните организации в диалога им с публичните власти. Предназначен е за национални и местни граждански организации, но може да бъде от полза и за публичните институции. Цел на Наръчника е да допринесе за създаването на благоприятна среда за гражданско участие в процеса на вземане на решения, като представи принципи, насоки, инструменти и механизми за участие. Стремежът е да се насърчи включването в процеса на формиране на публични решения, като се обобщи и предостави в удобен, практичен вид наличното знание и практика в областта, и се представят нови и експериментални форми на участие.

свали документа
23 октомври 2019
Дипляна и брошура за 2020 г. с културните маршрути на Съвета на Европа

свали документа
22 октомври 2019
Индексът за устойчивост на НПО в България за 2018 година бележи лек спад спрямо предходната година

Влошават се финансовата устойчивост и публичният престиж, подобряват се секторната инфраструктура и организационният капацитет ---- Индексът за устойчивост на неправителствените организации в България за 2018 г. е 3.4 (развиваща се устойчивост), което означава леко влошаване на показателя спрямо предходната година (3.3). Това се дължи на спада на финансовата устойчивост, както и на публичния престиж на организациите от третия сектор у нас.

свали документа
22 октомври 2019
Report on Civil Society in Eastern Europe

Sustaining Civil Society: Lessons from Five Pooled Funds in Eastern Europe ------ After 1990, US and European foundations and government agencies invested in a series of Partnerships and Trusts to support civil society in Central and Eastern Europe, the Baltics, the Balkans and the Black Sea regions. Analyzing the long-term impact of these investments is crucial, especially as many politicians across these regions increase their anti-civil society rhetoric. Three long-time US foundation staff look back at the legacy and impact of this funding and derive a series of lessons for practitioners seeking to understand how best to sustain civil societies for the long term. --------- This research was conducted under the auspices of the Center on Philanthropy and Civil Society at the Graduate Center of the City University of New York.

свали документа
09 октомври 2019
Наръчник за привличане на гражданска ангажираност и на гражданска ИТ подкрепа

Наръчникът съдържа информация и препоръки за прилагането на тези два иновативни инструмента: → в какви случаи могат да се използват; → в какви случаи биха били най-ефективни; → в кои сфери публичните институции могат да търсят необходимия ресурс за набавяне на информация, организиране на инициативи или достъп до ИТ експертиза. В него са включени референции към конкретни примери за прилагане на двата инструмента, както и информация за ресурсни източници.

свали документа
«    1  2  3  4  5  6  ... 41   »

Търсене на публикация