Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23

Библиотека

05 март 2019
EIGHTH PSYCHODRAMA FESTIVAL - PLOVDIV 2019 / Program

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид, на английски език - актуализирана към 5.3.2019

свали документа
05 март 2019
ОСМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ / Пловдив 2019 - Допълнителна информация

Публикува се допълнителна информация за събитията и водещите - актуализирана към 5.3.2019

свали документа
05 март 2019
„Градско земеделие на участието. Каталог с добри практики", 2018 г., 206 стр., на английски език

„Градско земеделие на участието. Каталог с добри практики", 2018 г., 206 стр., на английски език. Каталогът съдържа информация за: формирането на понятието градско земеделие на участието; политическата рамка, подкрепяща градското земеделие на участието в Дунавския регион; кратки резюмета на 29 европейски проекта, отнасящи се към градското земеделие на участието; 21 подбрани и подробно описани добри практики на градско земеделие на участието, представляващи 12 общностни градини, 2 терапевтични градини, 3 социални градини, и 4 образователни градини. – „Подход към градското земеделие като социална иновация. Насоки за разработване и изпълнение на план за действие", 2017 г., 56 стр., на английски език: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/11/1927b3f0dc02baada02e1305eda5112166ea0c1a.pdf – Изданията са изготвени по проект „Градско земеделие за променящи се градове: модели на управление за по-добри институционални възможности и социално приобщаване (AgriGo4Cities)", финансиран от Транснационална програма „Дунав" 2014-2020. "

свали документа
02 март 2019
Институт Отворено общество: Доверието в неправителствените организации в България

Неправителствените организации в България могат да разчитат на доверие и подкрепа за дейността си на около 1 милион и 200 хи­ляди пълнолетни граждани. От тях активните поддръжници са малко над 200 хиляди. Това се казва в доклад на Институт Отворено общество – София, базиран н данни от национално представително проучване на общественото мнение, проведено сред пълнолетното население на страната. Според доклада, озаглавен „Доверието в неправителствените организации в България“, две трети от гражданите, които са имали преки впечатления от работата на НПО или са получили информация за тях от медиите, са формирали положително отношение към дейността им и са склонни да им се доверяват.

свали документа
25 февруари 2019
Брошура „Компостирай - насочени към природосъобразния начин на живот"

Брошурата има за цел да даде основна информация за процеса на компостиране и ползите от него, както и да насочи потребителите към първите и основни стъпки в прилагането му в домашни условия. Изготвена е по проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег ИПП България - Македония". Изданието е налично на български и английски език, 9 страници на всеки от двата езика, 2017 г.

свали документа
25 февруари 2019
Индикативен график с информационно-обучителни събития през 2019 г. на Национална служба за съвети в земеделието

свали документа
20 февруари 2019
EIGHTH PSYCHODRAMA FESTIVAL - PLOVDIV 2019 / events and presenters

Публикува се информация за събитията и водещите, включени във Фестивала (на английски език) - актуализирана към 20.2.2019 г.

свали документа
20 февруари 2019
EIGHTH PSYCHODRAMA FESTIVAL - PLOVDIV 2019 / Program

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид, на английски език - актуализирана към 20.2.2019

свали документа
20 февруари 2019
ОСМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ / Пловдив 2019 - Допълнителна информация

Публикува се допълнителна информация за събитията и водещите - актуализирана към 20.2.2019

свали документа
20 февруари 2019
ОСМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ / Пловдив 2019 - Програма

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид - актуализирана към 20.2.2019 г.

свали документа
19 февруари 2019
Доклад на WWF - „Крайречните гори – богатството, което не познаваме"

Природозащитната организация WWF България публикува доклад „Крайречните гори – богатството, което не познаваме". Целта на това издание е да опише дейностите, изпълнени по проект Крайречни гори, постигнатите резултати, а и организациите и хората, участвали с ентусиазъм в изпълнението на инициативата.

свали документа
18 февруари 2019
Индикативна програма за 2019 г. на Национален фонд „Култура"

свали документа
18 февруари 2019
Брошура „Културни маршрути на Съвета на Европа"

Издание от януари 2019 г., в което са представени всички сертифицирани към момента 33 културни маршрута на Съвета на Европа. Сертифицирането "Културен маршрут на Съвета на Европа" е гаранция за отлични постижения за места и обекти от културното наследство на Европа. Мрежите, администриращи маршрутите, изпълняват иновативни дейности и проекти по отношение на пет главни приоритетни области на действие: сътрудничество при проучвания и разработване; подчертаване на историческата памет, историята и европейското наследство; културни и образователни обмени за млади европейци; съвременна културна и художествена практика; културен туризъм и устойчиво културно разrвтие. Съветът на Европа чрез своята програма "Културен маршрут на Съвета на Европа" предлага модел за транснационално управление в областта на културата и туризма, и насърчава съвместни действия между национални, регионални и местни власти, и широк обхват от сдружения и социално-икономически участници. Освен сертифициране като нов маршрут, е възможно и присъединяване към мрежа, администрираща вече сертифициран маршрут, при съобразяване със съответни правила и изисквания. Мрежите представляват юридически лица, в които членуват заинтересовани те от развитието на съответния културен маршрут власти, институции, организации, фирми и лица. Почти всички мрежи са обявили на сайта си условия и процедури за приемане на нови членове. - Брошурата на английски език - https://rm.coe.int/en-brochure-cultural-routes-2019/168092594a - Брошурата на френски език - https://rm.coe.int/fr-brochure2019/1680925982

свали документа
13 февруари 2019
Резултатите от новата младежка инициатива на ЕС „DiscoverEU" след втората покана през 2018 г.

свали документа
08 февруари 2019
Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - кампания 2018

свали документа
08 февруари 2019
Книжка „Рамсарските места в България"

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони (приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран). Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитаниена водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс.

свали документа
04 февруари 2019
Втори доклад на ЕК относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

Втори доклад на ЕК относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС, заедно с придружаващ работен документ: - Към доклада - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2019%3A21%3AFIN - Към придружаващия документ - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=SWD%3A2019%3A6%3AFIN

свали документа
04 февруари 2019
Книжка „Стратегия за Дунавския регион: Истории на успеха"

След пет години на изпълнение, значителните постижения на Стратегията на ЕС за Дунавския регион стават очевидни. Целта на това издание е да покаже примери какво беше постигнато заедно, на основата на сътрудничество в макрорегионален мащаб в Дунавския регион. Тези проекти и постижения илюстрират добавената стойност на Дунавската стратегия и ще осигурят по-нататъшна мотивация за продължаване на сътрудничеството по този успешен път, за да допринесе за балансиран, устойчив и приобщаващ растеж на Дунавския регион. Издание на Европейската ко мисия от 2016 г., 44 страници, на български език.

свали документа
07 януари 2019
Информационна кампания на НАП „Заплата в плик" относно проблема с осигуряване на работещите върху по-малка сума от реално получаваната

свали документа
02 януари 2019
Брошура с примери на социално предприемачество

Издава фондация Reach for Change - Промяната. Брошурата е полезно четиво за всеки стартиращ социален предприемач, както и за всяка неправителствена организация, която иска да управлява и разраства своя социален ефект.

свали документа
«   1 ... 3  4  5  6  7  8  9  ... 41   »

Търсене на публикация