Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Обща покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2016 г.

линк към страница

Публикувана е Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+" за 2016 година. Основните промени включват:

• Нови възможности за професионално обучение и учебна мобилност (възможност за организации да кандидатстват за проекти за мобилност във и извън рамките на хартата за професионално образование и обучение)
• По-целенасочени стратегически партньорства (по-ясно разграничаване между проекти, подкрепящи иновации, и проекти, подкрепящи обмена на добри практики).
• Преразгледан формат на секторните съюзи на уменията: две направления, подкрепящи определянето на нуждите и планирането и предоставянето на професионално образование и обучение (ПОО)
• Нови възможности в спорта: малки партньорства за сътрудничество.
В цялото ръководство се обръща особено внимание на насърчаването на проекти, които подкрепят социалното приобщаване (особено на бежанци и мигранти), както и на предотвратяването на радикализацията.
Допустими кандидати:
Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+". Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Допустими действия:

• Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани
o Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
o Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус"
o Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

• Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
o Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
o Алианси на познанията
o Секторни алианси на уменията
o Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
o Изграждане на капацитет в областта на младежта

• Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката
o Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта
• Дейности „Жан Моне"
o Катедри „Жан Моне"
o Модули „Жан Моне"
o Центрове за високи постижения „Жан Моне"
o Подкрепа по инициативата „Жан Моне" за сдружения
o Мрежи „Жан Моне"
o Проекти „Жан Моне"
• Спорт
o Партньорства за сътрудничество
o Малки партньорства за сътрудничество
o Европейски спортни събития с нестопанска цел

Повече информация и срокове можете да намерите на този линк.

 

Търсене на финансиране