Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Покана за представяне на предложения в рамките на програма „Еразъм+“„КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

линк към страница

1.   Цели и описание

В условията на висока безработица и несъответствие между търсените и предлаганите умения сред младите хора общата цел на поканата е да се запълни празнината между сферите на образованието и бизнеса, да се увеличи ползата от образованието и обучението за посрещане на нуждите на пазара на труда и да се повиши равнището.

В този контекст целта на поканата е да призове за подаването на предложения за бизнес партньорства в областта на ПОО (професионално образование и обучение) за развиване на обучението на работното място и по този начин да се съдейства за постигане на целта от Рига за насърчаване на обучението на работното място във всичките му форми, със специален акцент върху стажовете.

Тези партньорства се очаква да допринесат за включването на бизнес партньорите и социалните партньори в разработването и предоставянето на ПОО и да осигурят силен компонент в ПОО на обучението на работното място.

Настоящата покана има също за цел да се подобри качеството на обученията на работното място и стажовете чрез насърчаване на партньорства, включващи предприятия, доставчици на услуги в областта на ПОО, други заинтересовани страни и посреднически организации, които да разработят по-приложими, систематични и устойчиви подходи чрез трансфер на знания и поуки от опита с добре изградени модели и практики.

Ударението е поставено върху регионалното и местното измерение, с оглед да се получат конкретни и устойчиви резултати на място.

2.   Допустими кандидати

Партида 1:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде една от следните организации:

доставчик на услуги в областта на ПОО (в горната степен на средното или във висшето образование);

малко, средно или голямо предприятие (публично или частно);

търговска камара, промишлено и занаятчийско сдружение или подобна организация в съответните сектори/професии;

орган на местните или регионалните власти.

Партньорството трябва да се състои от поне трима пълноправни партньори от поне две отделни държави по програмата „Еразъм+".

Тези 3 субекта трябва да включват:

1 доставчик на услуги в областта на ПОО,

1 орган на местните или регионалните власти,

1 малко, средно или голямо предприятие (публично или частно) или 1 търговска камара, или 1 промишлена/професионална организация.

Освен това партньорството следва да включва поне 1 организация на работодатели и 1 на работници (социални партньори) като асоциирани партньори.

Партида 2:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде представителна организация на европейско равнище с пълни или асоциирани членове в най-малко 12 държави от програмата „Еразъм+", от които най-малко 6 участват в проекта като партньори.

Допустимите участващи организации (партида 1 и партида 2) включват:

публични местни и регионални власти;

социални партньори (организации на работодатели и на работници);

малки, средни или големи предприятия (публични или частни);

търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в съответните сектори/професии;

обществени служби по заетостта;

училища за ПОО и доставчици на услуги, агенции, центрове в областта на ПОО (включително висши учебни заведения за ПОО);

младежки организации;

родителски сдружения;

други съответни органи.

Допустими държави са:

За партида 1 и партида 2:

държавите по програмата „Еразъм+":

28-те държави — членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;

държавите — кандидатки за членство в ЕС: Албания, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Предложения от кандидати в държави от ЕАСТ/ЕИП или от държави кандидатки или асоциирани държави могат да бъдат избрани, при условие че на датата на възлагане са налице подписани споразумения, с които се уреждат условията за участие на тези държави в програмата.

Пълната информация можете да намерите тук. 

Търсене на финансиране