Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Програма „Еразъм+"

линк към страница

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+":

Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани

Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта

Стратегически проекти, свързани с ЕДС

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус"

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Алианси на познанията

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

Изграждане на капацитет в областта на младежта

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката

Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

Дейности „Жан Моне"

Катедри „Жан Моне"

Модули „Жан Моне"

Центрове за високи постижения „Жан Моне"

Подкрепа по инициативата „Жан Моне" за сдружения

Мрежи „Жан Моне"

Проекти „Жан Моне"

Спорт

Партньорства за сътрудничество

Малки партньорства за сътрудничество

Европейски спортни събития с нестопанска цел

3.   Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+". Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.


Следните държави по програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+" (1):

28-те държави — членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

държави — кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.

Освен това някои действия по програмата „Еразъм+" са отворени за участие за организации от държави партньори.

Сроковете за подаване на заявления са различни за различните ключови действия - в периода от 2 февруари 2017 до 4 октомври 2017 г.

Цялата информация за програмата можете да намерите тук или тук. 

Търсене на финансиране