English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
VIVACOM Регионален грант 2016

Срок за кандидатстване: до 20.12.2016 г.
VIVACOM обяви началото на второто издание на Регионален грант 2016. В рамките на програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно ниво. Програмата се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право.

Общата стойност на VIVACOM Регионален грант тази година e 60 000 лева. Финансирането за всеки проект може да бъде до 5 000 лева. Програмата ще подкрепи инициативи със средна продължителност до 1 година, като няма ограничение на сферите, в които ще се реализират проектите.

„Целта на Регионалния грант е да дадем шанс за реализиране на добри идеи в повече български градове и села, независимо от размера и броя им жители. Важното е само проектите да сближават хората и да развиват региона" – сподели Веселка Вуткова, директор Корпоративни комуникации във VIVACOM и член на журито.

И в това издание, както в предходното, професионалисти и обществено значими личности от различни сфери ще бъдат част от журито, което ще оценява независимо проектите. Тази година това са: Ива Дойчинова – журналист; Захари Карабашлиев - белетрист и драматург; Иван Кънчев – един от създателите на сдружение „Българска история"; Любен Панов – член на Настоятелството на Български център за нестопанско право, които разработиха методологията за реализиране на Гранта; Веселка Вуткова - Директор Корпоративни комуникации във VIVACOM.

Какво подкрепя VIVACOM Регионален грант

Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При преценката на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови:

 • Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност от хора;
 • Въвличане на местната общност;
 • Новаторство.

Кой може да кандидатства

За финансиране могат да кандидатстват читалища, училища и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към Министерството на правосъдието.

Могат да участват и организации, които са получили финансиране по Програмата в предходната година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

Няма да бъдат подкрепяни проекти на:

 • Вероизповедания;
 • Политически партии и свързани с тях организации;
 • Бизнес асоциации;
 • Синдикални организации;
 • Общини и асоциации на местните власти.

Кандидатстване

За кандидатстване е необходимо идеята и обосновката й да се представи велектронния формуляр: http://vivacomfund.bg/regionalgrant.html

Към него трябва да бъде приложено и сканирано копие на актуално състояние на организацията, издадено не по-късно от 3 месеца преди срока за кандидатстване (това изискване не важи за училищата-кандидати).

Преценката за това кои проекти ще бъдат финансирани ще се извърши на две нива.

Предварителният подбор ще бъде осъществен от експерти, които имат опит в оценка на проекти. Те ще оценяват проектите съобразно зададените в насоките критерии (посочени в "Kой може да кандидатства" и в „Какво подкрепяме"). До второто ниво на оценяване ще бъдат допуснати първите 50 проекта, които експертите са класирали да бъдат разгледани от Журито.

Крайното решение за финансиране ще се вземе от Журито, което преглежда класирането на 50-те избрани от експертите кандидатури и взема финално решение кои проекти да получат подкрепа от Програма Регионален грант на VIVACOM.

Идеите, които бъдат одобрени и получат подкрепа, ще бъдат представени на www.vivacomfund.bgи на Информационния портал за гражданските организации в България - www.ngobg.info

Срокове за кандидатстване

 • Кандидатстване с проекти – 10.11.2016 г. – 20.12.2016 г.;
 • Оценка на проектите – 02.01.2017 г. – 28.02.2017 г.;
 • Обявяване на печелившите и сключване на договорите – началото на месец март 2017 г.

Общите условия и правилата на Регионален грант 2016 можете да намерите на интернет страницата на VIVACOMFund: www.vivacomfund.bg