Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Програма „Децата и спортният клуб” за подпомагане участието на деца в спортни прояви

линк към страница

Програмата „Децата и спортният клуб" (Програмата) е за подпомагане участието на деца в спортни прояви и организиране и провеждане на детски спортни прояви. Тя е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички - основен документ за реализиране на един от приоритетите в дейността на Министерството на младежта и спорта (ММС).

Програмата е съобразена с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2022 г. и с действащата нормативна уредба в областта на физическото възпитание и спорта.

Разработена е на основата на приемственост и е съобразена с интереса и желанието на спортните клубове кандидатствали и участвали с проекти по Програмата.

Чрез Програмата се създават условия и възможности за подпомагане на спортните клубове за развитие на детския спорт чрез участие на деца в спортни прояви и състезания.

Използват се също възможностите на спорта, като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на тютюневи изделия, консумация на алкохол и наркотици чрез различни форми за двигателна активност.

ПРЕДМЕТ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ
1. Предмет на Програмата са определяне, планиране и изпълнение на дейности, свързани със създаване на условия и възможности за участието на деца в спортни прояви и организиране и провеждане на детски спортни прояви.
2.  Бенефициенти - преки бенефициенти са спортни клубове, непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите са децата.
3.  Обхват:
Във времеви аспект Програмата се реализира от 1 април до 31 декември на съответната календарна година.
В териториален аспект Програмата обхваща населените места в страната с одобрени проекти на спортни клубове.

Пълната информация за програмата можете да намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта. 

Търсене на финансиране