Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Програма „Научи се да плуваш” за организиране и провеждане на обучение по плуване на деца

линк към страница

Програма „Научи се да плуваш" (Програмата) е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на един от приоритетите в дейността на Министерството на младежта и спорта (ММС). Съобразена е с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г. Разработена е на основата на приемственост, в съответствие с утвърдените практики и традиции в организиране и провеждане на обучение по плуване на деца през последните години.
Интересът към плувния спорт се формира от неговите специфични особености, които оказват положителни оздравителни и хигиенни въздействия върху организма на подрастващите.
С изпълнение на Програмата се реализират възможностите, които дава обучението по плуване за предпазване и оказване на адекватна помощ при инциденти във водата, както и за ограничаване на смъртността сред децата вследствие на удавяне.
За успешното постигане на целите на Програмата се налага продължаване и активизиране на действията на държавните и местните власти и на спортните клубове за създаване на положително отношение на децата към двигателна активност и занимания с плуване.
С утвърждаването на настоящата Програма се очаква да бъдат увеличени броят на заниманията и включените деца в населените места, имащи условия за обучение по плуване и спортни специалисти с необходимата професионална квалификация.

ОСНОВНА ЦЕЛ
Обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове.

ПРЕДМЕТ, БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ
1. Предмет на Програмата са определяне, планиране и изпълнение на дейности, свързани със създаване на условия и възможности за обучение по плуване на деца.
2. Бенефициенти:
2.1. преки бенефициенти са спортни клубове (СК), членове на Българска федерация по плувни спортове;
2.2.непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите, са деца на възраст 5 - 11 години;
3. Обхват:
3.1.в териториален аспект - населени места в страната с условия за обучение по плуване и спортни специалисти, притежаващи професионална правоспособност и квалификация за обучение по плуване;
3.2.във времеви аспект – за периода от 1 април до 31 декември на съответната календарна година.

Пълната информация можете да намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта.


 

Търсене на финансиране