Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Защита и подкрепа на маргинализираните роми в Европа

линк към страница

Отделът за САЩ на Държавното бюро за демокрация, човешки права и труда (DRL) обяви открита покана за подаване на заявления за проекти, които подкрепят политиките за защита и подкрепа на маргинализираните роми в Европа.

DRL търси предложения, които се борят с дискриминацията срещу ромите, за насърчаване на активното участие на ромите в застъпнически и обществени дискусии с местни и национални власти, борба срещу антиромското насилие в Европа. Дейностите по Програмата могат да включват, но не само: обучение на ромски граждански лидери и НПО за ефективно участие в регионални застъпнически и политически дискусии с представители на местни и национални власти; подкрепа за ръководени от роми усилия за застъпничество и гражданска ангажираност, които водят до подобряване на условията на живот в ромските общности и до развитие и прилагане на общностни политики, целящи намаляване на дискриминацията, насърчаване на приобщаването и насърчаване на междуетническия диалог и сътрудничество; и / или подобряване на способността на ромските групи и НПО за по-добро координиране на усилията между организациите на гражданското общество и националните и регионалните мрежи.

Проектите трябва да имат потенциал да окажат непосредствено въздействие, водещо до дългосрочни устойчиви реформи.

DRL ще разполага с около 415 000 щ.д. за подпомагане на едно успешно проектопредложение. Кандидатурите следва да търсят подкрепа в размер на не по-малко от 200 000 щ.д. и не повече от 415 000 щ.д.

Очаква се одобреният проект да стартира в периода от март 2017 г. до юни 2017 г. и да бъде с продължителност 18-36 месеца.

Източник: ФРМС


 

Търсене на финансиране