Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Програмата „Спорт за деца в риск”

линк към страница

Програмата „Спорт за деца в риск" (Програмата) е разработена в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, целите и задачите, определени в Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 г.

С реализирането на Програмата се създават условия за провеждане на занимания с физически упражнения и спорт за деца в риск за преодоляване на тяхната изолация и за пълноценна интеграция и адаптация в обществото. Изпълнението на Програмата създава и допълнителни предпоставки за разширяване на териториалния обхват, видовете спорт, а оттам - увеличаванеброя на привлечените за системни спортни занимания деца в риск.

Прилагането на проектно финансиране предоставя възможност да се подпомогне дейността на спортните организации - изпълнители по Програмата, в областта на спорта за деца в риск. Дававъзможност за предприемане на действия, насочени към определянена параметри за ефективност, целесъобразност и законосъобразност при разходване на средствата, както и създаване на условия за осведоменост на бенефициентите.

Програмата се изпълнява чрез партньорство и взаимодействиена Министерството на младежта и спорта испортните организации с институции, подпомагащиобразованието и възпитанието на децата в риск, посредствомобучение за придобиване на знания, умения и навици за практикуването на вид спорт чрез безплатни занимания, свободен достъп до спортна база и привличане на квалифицирани спортни специалисти.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на деца в риск чрез създаване на условия и възможности за тяхното включване в безплатни спортни занимания с цел подобряване качеството на живот, физическата им и психическа годност.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1. Създаване на условия и възможности за увеличаванеобхвата на деца в риск за участие в спортни занимания с оглед подобряване физическатаим дееспособност,социалната интеграция и възможност за лична изява.

2. Придобиване на първоначални умения, навици и познания за практикуване на предпочитан вид спорт.

3. По-нататъшно развитие на социалните функции и общественополезната дейност на спортните организации чрез увеличаване и разнообразяване на спортните дейности за деца в риск.

4. Формиране на траен интерес сред децата в риск за участие в системни занимания със спорт и предоставяне на възможност на треньорите в спортните клубове за селекция на талантливи деца.

5. Осигуряване възможност за включване в провеждането на спортните занимания на спортни специалисти с квалификация по съответната спортнадисциплина.

6. Създаване на условия за свободен достъп до спортни съоръжения и осигуряване на спортни уреди за провеждане на спортни занимания с деца в риск.

7. Използване възможностите на спорта като превенция срещу общите заболявания, наднорменото тегло, употребата на тютюневи изделия, алкохол и наркотици.

8. Формиране и усъвършенстване на социални качества и умения за работа в екип, толерантност, солидарност, морално-волеви качества, лидерски умения, спазване на принципите на „Феър плей".

9. Осъществяване на активна медийна политика за популяризиране на ползите от спорта като основа на здравословен начин на живот сред децата в риск.

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ, ОБХВАТ И БЕНЕФИЦИЕНТИ

1. Програмата се реализира в периода20.03.2017 г. - 22.12.2017 г.

2. Териториално дейностите по програмата обхващат населени места в страната с одобрени проекти на спортни клубове.

3. Преки бенефициенти са спортните клубове - членове на лицензирани спортни организации.

4. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите, са деца в риск по смисъла на чл.2 от Закона за закрила на детето.

Срокът за кандидатстване с проект по Програмата и документите към нея е до 17.30

часа 16 януари 2017 г.

Цялата информация за програмата можете да намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта.


 

Търсене на финансиране