Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Програма за развитие на спортните клубове за 2017 г.

линк към страница

ОБОСНОВКА


Програмата е разработена в съответствие с един от основните приоритети на Министерството на младежта и спорта - развитие и утвърждаване на спорта за високи постижения, както и с действащата нормативна уредба в областта на физическото възпитание и спорта. Съобразена е с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 и с водещата роля на спортните клубове, членове на лицензираните спортни федерации, които са основно структурно звено в системата на спорта в България.

Изпълнението на Програмата има за задача да бъдат създадени условия на спортните клубове за развитие на спорта за високи постижения. Отчита се ролята на клубовете за обучението, усъвършенстването на качествата, уменията и реализирането на потенциала на спортистите.


ОСНОВНА ЦЕЛ


Създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за реализиране на високи спортни резултати.


КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ


1. Подобряване координацията между спортните клубове, спортните федерации и Министерството на младежта и спорта за изграждане на единна система за развитие на спорта за високи постижения.

2. Осигуряване на квалифицирани спортно-педагогически кадри за повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния процес.

3. Създаване на условия за ефективна дългогодишна подготовка, включваща планомерно развитие на функционалните и психологическите качества и техническите умения на спортистите с цел подобряване на спортните им резултати.

4. Разширяване обхвата на активно спортуващите деца и младежи.

5. Повишаване качеството на Държавните първенства, като основни състезания за изява на спортистите в различните възрастови групи.

6. Създаване на условия за развитие, изява и повишаване личната мотивацияна треньорите.

7. Спазване на антидопинговите правила, възпитание на културно поведение и морал в младите спортисти.

8. Обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите резултати, броят на активно спортуващите и включените спортисти в националните отбори.

9.  Разширяване достъпа до качествени услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.


Бенефициенти

Спортни клубове, членове на лицензирани спортни федерации, по спортове включени в Програмите за развитие на спорта за високи постижения за 2015 г.


Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва до 17.30 часа на 15.01.2017 г.


Пълната информация за програмата можете да намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта.
 

Търсене на финансиране