Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
19Пилотен проект "Европа на разнообразието"

линк към страница

Целта на пилотния проект за "Европа на различията" е да подсили мотото на Европейския съюз - "Единство в многообразието", особено на местно и регионално ниво. Взаимното разбиране, приемане и толерантност е основен елемент на ползотворното съжителство на различни етнически, религиозни, национални и езикови групи, както и на различни поколения и малцинствените групи като цяло. Целта е да се достигне до различни групи от обществото и да насърчи мултикултурен диалог между гражданите на ЕС на местно и регионално ниво, от една страна, и чрез обмен на възможности на равнище ЕС, от друга страна. Един от най-силните страни и богатството на ЕС е неговото многообразие. Ето защо то трябва да бъде адекватно популяризирано и разбирано като добавена стойност за ЕС.

Пилотният проект има за цел да:
  • - Финансира обучения, семинари, работни срещи и конференции за това как да се запази уникалността на Европа на разнообразието и начините за насърчаване на единство в многообразието;
    - Насърчава обмена на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на многообразието на местно и регионално ниво;
    - Помощ за идентифициране и противостоене на дискриминационни практики на местно и регионално равнище, както и за изграждане на разбирателство между мнозинството и малцинствата.
    Целева група: местни и регионални заинтересовани, по-специално публичните власти (градове, региони, общини), неправителствени организации, младежки организации, училища, гражданското общество и бизнеса.

  • Цялата информация за програмата можете да намерите на страницата на ЕК, програма Изследване и иновации.

 

Търсене на финансиране