Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование"

линк към страница

Програма „Еразъм+"

Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.

По настоящата Покана за подаване на предложения в сферата на Училищното образование ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+".

В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения се разделят на два типа:
  • Стратегически партньорства за обмен на добри практики (Strategic Partnerships supporting exchange of good practices)
Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; сътрудничество между местни / регионални училищни власти за насърчаване развитието на образователната система и внедряване на успешни, добри практики в дейности на местно, регионално или национално ниво. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти" и свързаните с тях „Събития за разпространение на резултатите" не са приложими. В Стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта, ще се осъществява чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта".

  • Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите (Strategic partnerships supporting innovation)
Основна цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства имат възможност да кандидатстват по всички бюджетни пера, валидни за дейността.

  • Кой може да кандидатства?

Проектно предложение може да бъде подадено от всяка организация, установена в програмна държава. Тази организация кандидатства от името на всички партньорски организация, участващи в проекта – Ръководство по Програма „Еразъм+" (английска версия).

Проектното предложение се подава към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата институция.

Пълната информация можете да намерите на страницата на ЦРЧР.
 

Търсене на финансиране