Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор "Училищно образование"

линк към страница

Проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики" в сферата на Училищното образование, проекти само между училища
Програма „Еразъм+"

Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.

По настоящата Покана за подаване на предложения в сферата на Училищното образование, проекти само между училища, ще бъде отпускана финансова подкрепа на училища, които работят в сътрудничество с други училищни институции от страни участнички по Програма „Еразъм+" по проекти от взаимен интерес.

Проектните предложения, финансирани по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики" в сферата на Училищното образование, проекти само между училища, следва да се фокусират върху възможността на училищните институции да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти" и свързаните с тях „Събития за разпространение на резултатите" не са приложими. В Стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта, ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта".

Кой може да кандидатства?

Проектно предложение може да бъде подадено от всяка училищна институция, установена в програмна държава. Тази училищна институция кандидатства от името на всички партньорски институции, участващи в проекта – Ръководство по Програма „Еразъм+" (английска версия).

Проектното предложение се подава към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата институция.

Кой може да участва?

В проектите може да участва всяка училищна институция, учредена в програмна държава (виж раздел „Легитимни държави" в част А от Ръководство по Програма „Еразъм+" (английска версия).
Важно! Стратегически партньорства в областта на училищното образование, които включват само училища, могат да включват само училищни институции от програмни държави.

Пълната информация можете да намерите на страницата на ЦРЧР. 

Търсене на финансиране