Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Професионално образование и обучение"

линк към страница

Програма „Еразъм+"

Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.

По настоящата Покана за подаване на предложения в сферата на Професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+".

В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения се разделят на два типа:
  • Стратегически партньорства за обмен на добри практики (Strategic Partnerships supporting exchange of good practices)
Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за работа на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; сътрудничество между публични организации за насърчаване развитието на образователната система и внедряване на успешни, добри практики в дейности на местно, регионално или национално ниво. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти" и свързаните с тях „Събития за разпространение на резултатите" не са приложими. В Стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта, ще се осъществява чрез бюджетното перо „Управление и изпълнение на проекта".
  • Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите (Strategic partnerships supporting innovation)
Основна цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства имат възможност да кандидатстват по всички бюджетни пера, валидни за дейността.
  • Кой може да кандидатства?
Проектно предложение може да бъде подадено от всяка организация, установена в програмна държава. Тази организация кандидатства от името на всички партньорски организации, участващи в проекта – виж Ръководство по Програма „Еразъм+" (английска версия).
Проектното предложение се подава към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация.
  • Кой може да участва?
В проекта може да участва всяка публична или частна организация, установена в програмна или партнираща държава (виж раздел „Легитимни държави" в част А от Ръководството по Програма „Еразъм+").
В зависимост от целите на проекта, Стратегическите партньорства в сферата на Професионалното образование и обучение следва да включват най-подходящия и разнообразен кръг от партньорски организации, с цел да се възползват от различните профили, опит и експертни познания, и да произведат висококачествени проектни резултати/продукти, релевантни на темите на сектора.

Пълната информация можете да намерите на страницата на ЦРЧР.

 

Търсене на финансиране