Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Национална покана за кандидатстване по КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Висше образование"

линк към страница

Програма „Еразъм+"
Краен срок за подаване на предложенията – 29.03.2017 г.

По настоящата Покана за подаване на предложения в сферата на Висшето образование ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+".

Основна цел на този тип проекти е насочена към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства имат възможност да кандидатстват по всички бюджетни пера, валидни за дейността.

Кой може да кандидатства?
Проектно предложение може да бъде подадено от всяка организация, установена в програмна държава. Тази организация кандидатства от името на всички партньорски организации, участващи в проекта – виж Ръководство по Програма „Еразъм+" (английска версия).
Проектното предложение се подава към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата организация

Кой може да участва?
проекта може да участва всяка публична или частна организация, установена в програмна или партнираща държава (виж раздел „Легитимни държави" в част А от Ръководството по Програма „Еразъм+").

В зависимост от целите на проекта, Стратегическите партньорства в сферата на Висшето образование следва да включват най-подходящия и разнообразен кръг от партньорски организации, с цел да се възползват от различните профили, опит и експертни познания, и да произведат висококачествени проектни резултати/продукти, релевантни на темите на сектора.

В допълнение на формално участващите организации, получаващи средства от ЕС, Стратегическите партньорства могат да включват асоциирани партньори от публичния и частния сектор, които да допринасят за изпълнението на специфични проектни дейности или да подкрепят разпространението и устойчивостта на проекта. За целите на управление на договорите за финансиране, асоциираните партньори не се считат за проектни партньори и не получават финансиране. Въпреки това, тяхното въвличане и роля в проекта и неговите дейности следва да бъдат ясно описани.

Повече информация можете да намерите на страницата на ЦРЧР.
 

Търсене на финансиране