Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Покана за кандидатстване за харта за мобилност 2017, сектор "Професионално образование и обучение" на ключова дейност 1

линк към страница

Публикувана е Националната покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани" на Програма "Еразъм+".

Ако Вашата организация участва активно в проекти за мобилност в областта на ПОО и се интересува от засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява подходяща възможност за целта.

Моля да се запознаете с приложените документи, съдържащи подробна информация за поканата и предоставяните от нея възможности, и най-вече с критериите за допустимост.

Формата за кандидатстване е достъпна тук.

 

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че крайният срок за кандидатстване по настоящата покана е 17.05.2017г., 13:00ч. българско време.

На сайта на ЦРЧР е публикуван и актуален списък с притежателите на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани" на Програма „Еразъм+".
.....
Допустими участници
Участваща организация може да е:

 • всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с професионалното образование и обучение (организация за ПОО); или
 • всяка публична или частна организация, която развива дейност на пазара на труда.

Например тези организации могат да бъдат:

 • училища/институти/центрове за професионално образование;
 • публични или частни, малки, средни или големи предприятия (включително социални предприятия);
 • социални партньори или други представители на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;
 • публични органи на местно, регионално или национално равнище;
 • научноизследователски институти;
 • фондации;
 • училища/институти/образователни центрове (на всички равнища — от предучилищно до гимназиално образование, включително образование за възрастни);
 • организации с нестопанска цел, сдружения, НПО;
 • организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране, и информационни услуги;
 • органи, определящи политиките в областта на професионалното образование и обучение.

Всички организации трябва да са установени в държави по програмата:
а) държавите — членки на Европейския съюз,
б) следните държавите от ЕАСТ—ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
в) бивша югославска република Македония и Турция.


Пълната информация можете да намерите на страницата на ЦРЧР.


 

Търсене на финансиране