Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Erasmus+, КД3: Подкрепа за реформиране на политиката "Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж"

линк към страница

Поканата се отнася за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж и ще подпомага проекти за транснационално сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта. Поканата се състои от две партиди – една за образованието и обучението (партида 1) и една за младежта (партида 2).

Проектите, представени в отговор на тази покана и по двете партиди, следва да имат една от следните общи цели:
  • разпространяване и/или разширяване на добрите практики в областта на приобщаващото учене, въведени по-специално на местно равнище. В контекста на настоящата покана разширяване означава възпроизвеждане на добри практики в по-широк мащаб/прехвърлянето им в различен контекст или прилагането им на по-високо/системно равнище или;
  • разработване и прилагане на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващото образование и/или на младежката среда в специфични условия.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти, е 10 000 000 ЕUR, разпределени, както следва:

  • Партида 1 – Образование и обучение: 8 000 000 EUR;
  • Партида 2 – Младеж: 2 000 000 EUR.
Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 80 % от общата сума на допустимите разходи за проектите.
Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.

Пълната информация ще намерите на страницата на програмата.Източник: ФРМС 

Търсене на финансиране