Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Покана за представяне на кандидатури 2017 г. в трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.)

линк към страница

Поканата за представяне на кандидатури „Здраве – 2017 г." в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) (1)

Настоящата покана съдържа следните части:
  • Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти
  • Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за функционирането на неправителствени организации (безвъзмездни средства за оперативни разходи)
Крайните срокове за подаване на предложения онлайн са, както следва: 15 юни 2017.
Цялата информация, включително Решението на Комисията от 26 януари 2017 г. относно приемане на работна програма за 2017 г. за изпълнение на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 — 2020 г.) и относно подбора, отпускането и други критерии за финансово подпомагане на действията по тази програма, могат да се намерят на уебсайта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Сhafea) на:http://ec.europa.eu/chafea/

 

Търсене на финансиране