Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Институт Отворено общество - София търси местни партньори по Програма „Мост към бизнеса" за подпомагане на заетостта в квалифициран труд на ромски младежи

линк към страница

За целта Институт „Отворено общество" обявява публична покана за избор на местни партниращи организации с предмет на възлагане:


Оказване на съдействие и логистична подкрепа за осъществяване на дейности по Програма „Мост към бизнеса", включително набиране и консултиране на кандидати за участие в програмата, дейности за популяризиране, логистично осигуряване на обучения и интервюта, наставничество на младежи, комуникация с местната общност, местни институции и местни частни компании.


Пълната документация, съдържаща информация за всички условия, изисквания, указания и образци, свързани с настоящата покана са публикувани на интернет страницата Възложителя на адрес
 
Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта".

Срокът за получаване на офертите е 26.04.2017 г., 17:00 часа.


 

Търсене на финансиране