Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
21Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти за продуциране на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от независими професионални организации

линк към страница

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 

На основание чл.14, ал.2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.5 ал.1, т.17, чл.5, ал.2 и чл.28, ал.1, т.2 от Устройствения правилник на Министерство на културата
 

ОБЯВЯВА СЕСИЯ:

За финансова подкрепа на проекти за продуциране на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от независими професионални организации.
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват юридически лица, вписани в Информационния регистър на културните организации на Министерство на културата.

Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени от интернет страницата на Министерството - www.mc.government.bg , в раздел Дирекции по изкуство и култура, Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование", Направление „Театър", Програми и проекти.
Документите се подават в деловодството на Министерството на културата в два екземпляра на хартиен носител. Формулярите за кандидатстване се изпращат и по електронен път на e-mail: mc.theatre@abv.bg .

Общата сума за финансиране на проекти е 140 000 (сто и четиридесет хиляди) лева.
Срокът за подаване на документи е 20 (двайсет) календарни дни след публикуване на обявата.
С приоритет се ползват проекти, които съдържат рефлексия по теми, свързани с европейски ценности.

Конкурсната процедура да се проведе съгласно Правилата за условията, реда и процедурите за провеждане на сесии за подпомагане на творчески проекти в областта на театралното изкуство утвърдени със Заповед РД 09-185/09.04.2014 г., изменена със Заповед РД 09-92/10.02.2015 г.
 
За допълнителна информация на телефон – 02/94 00 883/ 873. 

 Документи ще се приемат до 17.00 ч. на 2 май 2017 г. включително.
 

Търсене на финансиране