Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

линк към страница

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
 

Проектите се изготвят  по Методика на основание чл. 20, ал. 1 от ППЗИХУ и във връзка с чл. 28, ал. 2 на ЗИХУ (Методика)   съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

1. По Глава втора от Методиката  /проекти със социална насоченост/:
1.1. Максимален размер на субсидията за проект: 40 000 лв.
1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 21.05.2018 год.

2. По Глава трета от Методиката  /проекти със стопанска насоченост/:
2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.
2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 18.06.2018 год.

3.  Допълнителна информация:
3.1. Исканата сума за едно проектно предложение по 1.1 и 2.1, трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.
3.2. При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 38 от Методиката.

Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул."Софроний Врачански" №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса съгласно т.1.2 и т.2.2.
Проектите се подават на хартиен носител – в три екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) - в един екземпляр.

Всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, които желаят да кандидатстват пред Агенция за хората с увреждания, с проекти със социална и/или със стопанска насоченост съгласно чл. 28, ал.2 от ЗИХУ могат да подават конкурсните си предложения и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на официалния електронен адрес на АХУ - ahu@mlsp.government.bg , в срок до 17.30 часа на 21.05.2018 год. за проекти със социална насоченост и  в срок до 17.30 часа на 18.06.2018 год. за проекти със стопанска насоченост.

Конкурсната документация  можете да намерите в тази Интернет страница, рубрика: Проекти и програми, Работодатели по чл. 28 от ЗИХУ.
           
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.
 

Търсене на финансиране