Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22Европейска награда„Карл Велики" за младежки проекти

линк към страница

Правила на конкурса
Член 1: Тема на конкурса
Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики" в Аахен отправят покана към младежите от всички държави – членки на ЕС да участват в конкурс, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и въпросите, свързани с европейската идентичност.

Европейската младежка награда „Карл Велики" се присъжда на проекти, които:

насърчават разбирателството в Европа и света,
подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция,
служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.
Проектите могат да се съсредоточават върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение.

Член 2: Краен срок за кандидатстване

Крайният срок за кандидатстване е 28 януари 2019 г. Формулярите за кандидатстване трябва да се попълнят онлайн на уебсайта на Eвропейската младежка награда „Карл Велики" (www.charlemagneyouthprize.eu).

За повече информация относно състезанието можете да се обръщате към секретариата на Европейската младежка награда „Карл Велики" на адрес ECYP2019@ep.europa.eu

Член 3: Условия за участие
Участниците трябва да бъдат на възраст между 16 и 30 години и да бъдат граждани или жители на една от 28-те държави – членки на Европейския съюз.

Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово; в случай на групови и трансгранични проекти, съответният проект може да бъде подаден само в една държава, която е тясно свързана с проекта.

Допускат се кандидатури на всички официални езици на Европейския съюз.

Подадените за конкурса проекти трябва вече да са започнали и:
a) да са приключили между 1 януари 2019 г. и 28 януари 2019 г. или
б) все още да са в ход.

Всички формуляри трябва да съдържат следната информация:

Фамилия и име на кандидатстващото лице или фамилия и име на лицето за контакт, ако кандидатства група или организация
Държава на пребиваване
Гражданство
Дата на раждане
Електронен адрес
Телефонен номер
Уебсайт (ако е приложимо)
Заглавие на проекта
Резюме на английски, френски или немски език
Държава, в която е подаден проектът
Пълно описание на проекта
Декларация за финансиране със средства от ЕС
Ще бъдат приети само проекти, внесени чрез онлайн формуляра.

Член 4: Изключване от участие
Не могат да кандидатстват (не се приемат) следните проекти:
  • проекти, които са на етап планиране и които още не са започнали
  • проекти, подадени от лица, работещи в европейските институции или във Фондацията за международната награда „Карл Велики" в Аахен
  • дипломни работи и публикации
  • проекти, които получават повече от 50% финансиране чрез институции на ЕС за покриване на разходи, свързани с етапа на действителното изпълнение на проекта (с изключение на текущи разходи като разходи за участници)
  • проекти, които вече са получили награда, присъждана от европейска институция. Това включва последните трима европейски победители на предишните издания на конкурса за Европейската младежка награда „Карл Велики"
  • проекти, внесени на ръка или по пощата, проекти с непълни заявления или заявления, изпратени на части.
Член 5: Критерии за оценка
  • Проектите ще бъдат оценявани въз основа на следните принципи:
  • Те трябва да отговарят на целите на конкурса: да насърчават разбирателството в Европа и света; да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и да предлагат практически примери за съвместно съжителство на европейци като една общност.
  • Предимство ще имат проектите, изготвени съвместно от млади хора, които представляват няколко държави членки.
  • Внимание ще бъде обърнато на проекти, които се изпълняват на доброволни начала.
Член 6: Процедура на подбор
Подборът на победител за присъждането на Европейската младежка награда „Карл Велики" ще бъде извършен на два етапа.
Първи етап: национални журита, съставени от най-малко двама членове на Европейския парламент и един представител на младежка организация, ще изберат един победител на национално равнище от всяка една от 28-те държави членки до 15 март 2019 г.
Втори етап: европейското жури, съставено от трима членове на Европейския парламент, председателя на Европейския парламент и четирима представители от Фондацията за международната награда „Карл Велики" в Аахен, ще извършат подбор на победителя от подадените 28 проекта от националните журита до 11 април 2019 г.
Решението на европейското жури е окончателно. Журито си запазва правото да отхвърли всяка кандидатура, която не отговаря на изискванията за участие в конкурса.

Член 7: Награда
Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро и третата награда е 2500 евро.
Един представител на всеки от 28-те избрани национални проекти ще бъде поканен на церемонията по връчване на наградите в Аахен, Германия, на 28 май 2019 г.
Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики" от Аахен.
Като част от наградата, тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург).

Член 8: Авторски права
Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики" в Аахен си запазват правото да възпроизвеждат предоставения материал за представителни цели, за медийна употреба, както и за рекламни цели.

Член 9: Отговорност
Организаторите не носят отговорност за анулирането, отлагането или изменението на конкурса поради непредвидени обстоятелства. Настоятелно се препоръчва да не чакате до последния момент, за да подадете заявленията. Поради бавен интернет, проблеми със сървъра или други проблеми, които не зависят от организаторите, крайният срок може да изтече, без заявлението да е подадено.

Член 10: Приемане на правилата

Участието в конкурса предполага пълното приемане на настоящите правила


 

Търсене на финансиране