Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22Начало на първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България

линк към страница

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети:
  • Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост;
  • Подкрепа за правата на човека;
  • Овластяване на уязвими групи;
  • Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;
  • Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;
  • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.
По първия конкурс за стратегически проекти ще се подкрепят проекти на граждански организации (юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ) с продължителност от 12 до 36 месеца и размер на безвъзмездното финансиране от 10 001 до 200 000 евро в шест тематични приоритета. 

Общо разполагаемият индикативен бюджет за предоставяне на безвъзмездно финансиране за стратегически проекти по конкурса е 6 700 000 евро.

Подробности за конкурса може да намерите на страницата на Фонда.

Крайният срок за подаване на проектите е 28 януари 2019 г., 17:00 ч.

Операторът на Фонд Активни граждани България ще проведе информационни дни в периода 29 октомври – 16 ноември 2018 г. в градовете Враца, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас. Подробен график за тях можете да намерите тук.


 

Търсене на финансиране