Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Програма за развитие на спортните клубове за 2019 г.

линк към страница

Цел: Създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за реализиране на високи спортни резултати.

Бенефициенти: По Програмата могат да кандидатстват с проекти спортни клубове – членове на лицензирани спортни федерации, по спортове, включени в Програмите за развитие на спорта за високи постижения за 2015 г.

Регламенти и условия за кандидатстване с проекти:
1. Спортните клубове, членове на лицензирани спортни федерации по спортове, включени в Програмите за развитие на спорта за високи постижения за 2015 г. могат да кандидатстват с проект само за един спорт по Програмата за развитие на спортните клубове за 2019 г.
2. Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва до 17.30 часа на 15.01.2019 г.
3. Проектът се представя на формуляр по Образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и заверен от съответната спортна организация, чиито член е спортния клуб.
4. С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни клубове, които:
4.1 като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
4.2 са вписани в  Националния регистър на ММС, не по-малко от една година, преди срока за кандидатстване по т. 2;
4.3 нямат финансови задължения към държавата;
4.4 нямат финансови задължения към съответната община;
4.5 нямат задължения към ММС по предходни договори;
4.6 имат не по-малко от 10 картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства;
4.7. имат осигурена спортна база за практикуване на съответния вид спорт;
4.8. са осигурили спортно-педагогически кадри за изпълнение на проекта, отговарящи на изискванията на Наредба №2 от 27.03.2017г. за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри (обн. ДВ, бр.29 от 07.04.2017г.);
4.9.  изпълняват антидопинговите правила.

Пълната информация можете да намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта.

 

Търсене на финансиране