Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Програма на ММС „Децата и спортният клуб”, за подпомагане участието на деца в спортни прояви през 2019 г.

линк към страница

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Децата и спортният клуб", за подпомагане участието на деца в спортни прояви през 2019 г.
   
Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-591/04.12.2018 г., програма на ММС „Децата и спортният клуб" за 2019 г. 
   
Програмата е разработена в съответствие с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012- 2022 г. и Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.  

Основна цел на Програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване физическа им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие.

Информираме Ви, че има промяна в Програмата и в образците на документи за кандидатстване и отчитане.

Предоставя се възможност на спортните клубове от страната за организиране и провеждане на 1 детска спортна проява, която не е включена в държавния спортен календар на съответната спортна федерация.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата, е 17.30 ч. на 15 февруари 2019 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

 Образците на документи за кандидатстване и отчитане са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми", програма „Децата и спортният клуб " 2019 г.
 

Търсене на финансиране