Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Конкурс за подкрепа на феминистки проекти

линк към страница

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 30 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което една организация може да получи, е до 3 000 лева (три хиляди лева), а срокът за кандидатстване е до 23:59 часа на 20 януари 2019 г. Формуляри за кандидатстване, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани. Настоящият конкурс се провежда в подкрепа на мисията и визията на Български фонд за жените за развитие на феминистко движение в страната и за общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено образование и услуги, и прави информирани избори относно своя личен и професионален живот и собственото си тяло.

Конкурсът е част и от стратегическите дейности на Фонда за овластяване на жените и момичетата и за постигане на равнопоставеност на половете в България. Какво? Общият бюджет на настоящия конкурс е 30 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност до 3 000 лева. При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проекти, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането и общия бюджет. Няма ограничения в идеите, които могат да бъдат подкрепени от БФЖ в настоящия конкурс.

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности*, като водещите им принципи трябва да са равнопоставеността и овластяването на момичета и млади жени, особено представителки на уязвими и/или маргинализирани групи. Препоръчително е целите и дейностите, заложени в проектите, да са насочени към постигане на социална промяна.

Окуражаваме кандидатите да заложат на интерсекционален и инклузивен подход, както и да се фокусират върху реалното овластяване на целевите групи, до които ще се опитат да достигнат, които да не бъдат третирани като пасивни бенефициенти, а като активни двигатели на промяната. *Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани (неизчерпателен списък): обучения, събития, изследвания, артистични проекти, създаване на видео съдържание, комуникационни кампании, застъпнически дейности и т.н.

Всички планирани цели и дейности трябва да отговарят на феминистките принципи за социална, икономическа и политиеска равнопоставеност на половете.

Кога? 12 декември 2018 г. – 20 януари 2019 г. – набиране на проектни предложения 1 февруари 2019 г. – обявяване на резултатите 4 – 8 февруари 2019 г. – сключване на договори за финансиране 11 февруари – 23 август 2019 г. – изпълнение на проектите и отчитане 23 август 2019 г. – предаване на финален наративен и финансов отчет

Кой? В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза. Участието на нерегистрирани групи е допустимо само и единствено, ако е в партньорство с ЮЛНЦ, регистрирано в обществена полза, с което ще бъде сключен договора за финансиране.

Повече информация за конкурса и документите за кандидатстване можете да намерите на страницата на Български фонд за жените - www.bgfundforwomen.org.
 

Търсене на финансиране