Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Програмата на ММС „Научи се да плуваш”, за организиране и провеждане на обучение по плуване на деца през 2019 г.

линк към страница

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Научи се да плуваш", за организиране и провеждане на обучение по плуване на деца през 2019 г.
   
Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-609/ 13.12.2018 г., програма на ММС „Научи се да плуваш" за 2019 г. 
   
Програмата е разработена в съответствие с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012- 2022 г. и Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. 
   
Основна цел на Програмата е обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове. 
   
Предоставя се възможност на спортните клубове, членове на Българска федерация плувни спортове и Българска федерация по водна топка и техните треньори да провеждат безплатно обучение по плуване на деца – 2 или 3 пъти седмично, както и за селекция на талантливи деца. 
   
Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата, е 17.30 ч. на 15 февруари 2019 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща. 
   
Образците на документи за кандидатстване и отчитане са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми", програма „Научи се да плуваш" 2019 г.

Повече информация. 

Търсене на финансиране