Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
16Програма „Спорт за деца в риск" за 2019 г.

линк към страница

С реализирането на Програмата се създават  условия за провеждане  на занимания с физически упражнения и спорт за деца в риск за преодоляване на тяхната изолация и за пълноценна интеграция и адаптация в обществото.Изпълнението на Програмата създава и допълнителни предпоставки за разширяване на териториалния обхват,  видовете спорт,  а оттам - увеличаване  броя на привлечените  за системни спортни занимания деца в риск.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на деца в риск чрез създаване на условия и възможности за тяхното включване в безплатни спортни занимания с цел подобряване качеството на живот, физическата им и психическа годност.
Преки бенефициенти са спортните клубове – изпълнители на проекти по Програмата.
Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите, са деца в риск по смисъла на ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби от Закона за закрила на детето. (чл.2 от Закона за закрила на детето).
Териториално дейностите по програмата обхващат населени места с наличие на лицензирани спортни клубове, притежаващи капацитет за провеждане на занимания за деца в риск.

Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва в деловодството на ММС до 17.30 часа на 15 януари 2019 година. При изпратени по поща или куриер проекти е валидна датата на пощенското клеймо.

Периодът на провеждане на заниманията по одобрените проекти е от 1 март 2019 година до 30 ноември 2019 година.

Право да кандидатстват с проекти по  Програмата имат спортни клубове, членове на лицензирани спортни федерации, които:
1. са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Министерството на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 
2. са вписани в публичния Национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове, воден от ММС;
3. отговарят на изискванията на чл.3, т.2 от Наредба №1 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на спортни дейности.

Повече подробности.
 

Търсене на финансиране