Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столичната община

линк към страница

Включването в Програмата е насочено към институции/ организации, които:

 • Са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Министерство на правосъдието;
 • Развиват дейност на територията на Столична община;
 • Са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно Съдебно решение;
 • Имат удостоверение за актуално състояние, издадено в годината на кандидатстване;
 • Са вписани в Регистъра на институциите в системата на предучилищно и училищно образование към Министерство на образованието и науката /за частни детски градини и частни училища/
 • Са вписани в Националния регистър към Министерство на културата /читалища/
 • Имат регистрация по БУЛСТАТ;
 • Нямат парични задължения към държавата;
 • Нямат парични задължения към Столична община;
 • Нямат задължения към Столична община по предходни договори;
 • Имат регистрация в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерство на младежта и спорта;
 • Нямат задължения към Министерство на младежта и спорта;
 • Имат членство към съответната Национална Федерация
 • Имат осигурено финансиране и наличие на собствени средства в размер до 30% от общата стойност на дейността;

- Имат действаща банкова сметка;

- Водят счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството

и приложимите счетоводни стандарти.


Пълната информация за програмата ще намерите на страницата на Столична община ТУК.
 

Търсене на финансиране