Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативи

линк към страница

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на конкурса за набиране на проектни предложения по Схема за малки инициативи. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети

  • Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; 
  • Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; 
  • Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; 
  • Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; 
  • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.


Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по конкурса на Фонд Активни граждани България можете да намерите на страницата на Фонда.


Крайният срок за подаване на проекти по първата сесия на конкурса е 15 септември 2019 г., 17:00 ч.


 

Търсене на финансиране