Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
05Europe for citizens programe: Проекти на гражданското общество 2019

линк към страница

Поканата за представяне на предложения е отворена в рамките на Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие: Насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на равнището на Съюза.
Целта на поканата е да се подкрепят проекти на транснационални партньорства и мрежи, които пряко включват гражданите. Тези проекти събират граждани от различни хоризонти, в дейности, пряко свързани с политиките на Съюза, с цел да им се даде възможност да участват активно в процеса на формулиране на политиките на Съюза в области, свързани с целите на програмата.
Максималното допустимо финансиране на проект за гражданско общество е 150 000 евро.

 Call for proposals - https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

 

Търсене на финансиране