Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Български фонд за жените обявява конкурс за артистични проекти на жени

линк към страница

Български фонд за жените обявява отворена покана към художнички за финансиране на нови артистични проекти:

ВСИЧКО Е НАРЕД / EVERYTHING IS JUST FINE
Краен срок за кандидатстване: 27 юни 2019 г.
Размер на фонда: 30 000 лв.
Обявяване на резултатите: 15 юли 2019 г.

Български фонд за жените кани художнички от всички сфери на съвременните визуални изкуства да предложат проекти за нови творби, които се занимават с „женски теми" – от мястото на жените в системата на изкуството до ролята им в обществото, равноправието, пазара на труда, майчинството и др. Избраните проекти ще бъдат финансирани с до 3500 лв. и представени в заключителна изложба.

Средствата за конкурса са предоставени от Power Pops, Takeaway, Mama Cash и Filia die Frauenstiftung.

ТЕМАТИЧЕН ФОКУС

Конкурсът цели да провокира дебат за ролята на жената в изкуството и в обществото днес. Равнопоставени ли са жените в България? Има ли в обществото, в изкуството или в семейството дискриминация и неравнопоставеност? Има ли смисъл от активизъм или феминизмът е вече затворена страница? Всичко наред ли е?

(Повече по темата за жените в системата на изкуството в България прочети в анализа на Добромира Терпешева тук)

Конкурсът цели да насърчи художничките да бъдат по-осъзнати за себе си като жени и да се занимават в творческата си работа с въпроси, които вълнуват жените – утвърждаване в семейството и на работното място, майчинство, стереотипи за външния вид, равностойно репрезентиране в областите на властта, на пазара на изкуство, в музейните колекции. Участничките в конкурса са поканени да изразят своята позиция чрез средствата на изкуството – да утвърдят или да отрекат нуждата от феминизъм днес в България.

ФОРМАТ НА КОНКУРСА

Допустимост

Творбите, с които художничките кандидатстват, трябва да отговарят на следните изисквания:

–    Нова работа: кандидатките трябва да представят нова и непоказвана досега творба, създадена за конкурса и отразяваща неговия тематичен фокус. Не се приемат вече съществуващи творби. В случай, че кандидатката предлага нова творба от вече съществуваща серия, трябва ясно да бъде описано с какво тя се различава от предходните творби и как отговаря на темата на конкурса.
–    Допускат се: живопис, скулптура, инсталация, обект, фотография, видео арт и саунд арт, акции, пърформанси. Добре дошли са всякакви смесени и експериментални формати, както и проучвания и документалистика, но те трябва да бъдат замислени за показване в галериен и музеен контекст – затова не се приемат (в класическия смисъл) театрални представления, кино филми, книги и др.

Финансови условия

–    Максимална стойност на исканото финансиране: 3500 лв.
–    Предоставеният бюджет може да бъде използван за продукция и хонорар.
–    Максималният допустим хонорар, който кандидатките могат да планират в бюджета си, е 1500 лв.
–  Допустими разходи: закупуване на материали, наем на техника и пространство, печатни и друг вид продукционни разходи. Допускат се и разходи за път, настаняване и хонорар на трети лица, стига целесъобразността им да бъде доказана и предварително одобрена от организаторите.
–    Субсидията ще бъде изплатена на избраните кандидатки като стипендия.
–  След приключване на проекта подкрепените участнички трябва да предоставят кратък финансов отчет, съдържащ опис на направените разходи. Разходооправдателни документи ще бъдат изисквани само в случай на съмнение или нужда от допълнителна яснота.

Представяне на резултатите и комуникация на конкурса

–    Всички създадени в рамките на конкурса произведения ще бъдат представени в изложба, чиито дати и място на провеждане ще бъдат допълнително обявени и обсъдени с участничките.
–    Участничките трябва да предоставят информация и изображения, необходими за публичната комуникация на конкурса. Те ще бъдат поканени и да съдействат за комуникацията на конкурса, като дават интервюта и др.

Авторски права

–   Всички създадени в рамките на конкурса произведения остават собственост на съответните авторки.
–  Организаторите от БФЖ ще бъдат признателни подкрепата им да се упоменава при евентуални бъдещи публични представяния на творбите.
–  Участничките предоставят на организаторите за неопределен срок правото да използват информация, репродукции на творбите и фото- и видео документация от изложбата с цел популяризиране дейността и целите на БФЖ. БФЖ се задължава да упоменава коректно авторките и техните произведения, да не променя материалите и да не ги използва за комерсиални цели.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

За участие в конкурса се допускат всички жени и трансжени без ограничение във възрастта, образованието и опита. Кандидатките трябва да бъдат с българско гражданство или да са с местожителство в България. Приемат се кандидатури от български художнички, живеещи в чужбина.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатките трябва да включат в апликациите си следните документи:

– портфолио (съдържащо биография, телефон за контакт и поне 5 репродукции на произведения – не се приемат линкове към уебстраници вместо портфолио, то следва да бъде отделен файл, приложен към апликацията);
–  идеен проект* (до 2 печатни страници). В идейния проект връзката на проекта с тематичния фокус на конкурса трябва да бъде ясно упомената и обоснована;
–  бюджет на проекта, който включва размер и разпределение на разходите за продукция и хонорар;
–  време, необходимо за изпълнение на проекта (желателно е да не е повече от 3 месеца);
–  визуализации и допълнителни материали – по желание.

Технически изисквания:

–   допустими файлове: pdf, doc, docx, xls, odt, jpeg, mov, mp4, mpeg
–   изискуемите документи да бъдат с обща големина не повече от 10 мб.
–  ако размерът на файловете е по-голям, следва те да бъдат изпратени чрез платформа за споделяне на файлове (wetransfer, tranzit, google drive, при видео: с частен линк). Не се приемат автоматични съобщения – линкът за сваляне трябва да бъде копиран в тялото на имейла и да бъде упомената неговата давност.
–   всички документи следва да бъдат на български или английски език.

Всички документи следва да бъдат изпратени до 23:59 ч. на 27 юни 2019 г. по електронен път на адрес: office@bgfundforwomen.org.

*Организаторите на конкурса насърчават задълбочено проучване и изследователска дейност. В този смисъл идейният проект може да описва не толкова конкретен финален продукт, колкото тема и посока, които ще бъдат засегнати. Въпреки това целта и подходът трябва да бъдат ясно дефинирани. При нужда, може да се обръщате към екипа на БФЖ на office@bgfundforwomen.org


Повече информация можете да намерите на сайт на Български фонд за жените.

 

Търсене на финансиране