Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Програма „Зелена София" на Столичната община

линк към страница

Програмата има за цел облагородяването на зелени площи – общинска собственост, в междублокови пространства и локални градини. Проектите по програмата се осъществяват в активно сътрудничество между Столична община и гражданите и са насочени към обновяване на озеленяването, подмяна и/или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих. Материалите и оборудването за тези дейности се предоставят безвъзмездно от Столична община на кандидатите с одобрени проекти.
Допустими кандидати по Програма „Зелена София" са всички етажни собствености в Столична община, регистрирани в районните администрации по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища.
Проектите се подават в районните администрации, на територията на които се намират терените, за облагородяването на които е разработен проектът.

 

Търсене на финансиране